Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Afskedigelse

Opsigelse

Der kan være mange årsager til, at du som arbejdsgiver har brug for at opsige en medarbejder. 

Uanset årsagen er det vigtigt, at du inden opsigelsen får et overblik over, hvilke rettigheder den enkelte medarbejder har i forbindelse med opsigelse. 

Afhængig af medarbejderens ansættelsesvilkår, kan der være krav om, at en opsigelse skal være saglig. Derudover kan der være særlige forhold ved medarbejderen, som kan give udfordringer i forbindelse med en opsigelse fx graviditet, barsel eller funktionsnedsættelser

Vær også særlig opmærksom, hvis du har behov for at opsige et større antal medarbejdere og forholdet muligvis kan falde inden for lov om masseafskedigelser. 

Nedenfor kan du læse mere om de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.

Vi anbefaler dog, at du altid kontakter KA Pleje for rådgivning, inden du opsiger en medarbejder. 

 • Med hvilket varsel kan jeg opsige min medarbejder?

  Din medarbejders opsigelsesvarsel i henhold til overenskomsten afhænger af om han/hun er månedslønnet eller timelønnet. 

  For timelønnede gælder et opsigelsesvarsel på 2 dage for hver fulde måneds beskæftigelse, dog maksimalt 3 måneder. 

  For månedslønnede følger opsigelsesvarslerne funktionærloven, dog med den undtagelse, at der i den første ansættelsesmåned gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 2 dage.Dette varsel forudsætter dog, at medarbejderen ikke er omfattet af funktionærloven grundet arbejdets karakter. Derudover er det en forudsætning, at medarbejderen ikke er overgået til din virksomhed direkte fra en tilsvarende beskæftigelse inden for ældreplejen.

  Der kan aftales prøvetid de første 3 måneders ansættelse, hvor du kan opsige medarbejderen med 14 dages varsel. Medarbejderen kan opsige sin stilling uden varsel i prøvetiden eller I kan aftale et gensidigt varsel på 14 dage.

  Opsigelses varsler efter funktionærloven skal altid ske til en måneds udgang. 

  Medarbejderens opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven er 1 måned til udgangen af en måned.

 • Hvad betyder det, at en opsigelse skal være saglig?

  At en opsigelse skal være saglig betyder, at den skal være rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold. 

  Hvis opsigelsen skyldes medarbejderens forhold, fx hvis medarbejderens kompetencer ikke er som forventet, medarbejderens salgstal er dårlige eller du modtager kundeklager, kan det være berettiget at opsige. Det vil dog være nødvendigt, at medarbejderen har haft mulighed for at rette op på sit arbejde, før du sagligt kan opsige medarbejderen og du bør derfor give en skriftlig advarsel.

  Hvis opsigelsen skyldes virksomhedens forhold, såsom dårlig økonomi, svigtende kundetilgang eller omstruktureringer, kan en opsigelse være saglig. Det er I disse tilfælde ikke nødvendigt at give en skriftlig advarsel, da det er forhold, som medarbejderen ikke direkte har nogen indflydelse på. Vær opmærksom på, at der kan være grænsetilfælde, hvor det kan væres svært at vurdere om opsigelsen primært er begrundet i virksomhedens forhold eller medarbejderens og vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning inden du opsiger.

 • Hvornår har min medarbejder krav på en saglig opsigelse?

  Når ansættelsen er omfattet af KA Plejes overenskomst, er der være krav om en saglig opsigelse, når din medarbejder har været ansat i 8 måneder.  

  Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af overenskomsten, men din medarbejder er funktionær, er der krav om saglighed efter 1 års ansættelse.

 • Hvad er konsekvensen af en usaglig opsigelse?

  Hvis en opsigelse ikke er saglig, kan du blive mødt med et krav om godtgørelse. 

  I henhold til KA Plejes overenskomst fastsættes godtgørelsen efter sagens omstændigheder og ansættelsesforholdets længde. Godtgørelsen kan dog maksimalt svare til det dobbelte af lønnen i en periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel af medarbejderen. 

  Hvis din medarbejder er funktionær indeholder funktionærlovens § 2b rammerne for, hvor meget godtgørelsen kan udgøre. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt, men kan ikke overstige medarbejderens løn for en periode svarende til halvdelen af opsigelsesvarslet. Hvis medarbejderen er fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Hvis medarbejderen har været ansat i mere end 10 eller 15 år, kan godtgørelsen udgøre op til henholdsvis 4 eller 6 måneders løn.

 • Skal en opsigelse være skriftlig?

  Det er et krav i KA Plejes overenskomst, at opsigelser fra virksomhedens side skal meddeles skriftligt til medarbejderen og til FOA. Opsigelsen kan sendes til FOA på Staunings Plads 1-3, 1790 København V eller forha001@foa.dk. 

  Undlader du dette, kan du ifalde en bod, hvis der foreligger gentagne overtrædelser eller påtaler fra FOA.

 • Min medarbejder nægter at modtage sin opsigelse – hvad gør jeg?

  En opsigelse har virkning fra det tidspunkt opsigelsen er kommet frem til medarbejderen. Særligt for funktionærlovens varsler, hvor opsigelsesvarslet løber fra udgangen af måneden, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvornår opsigelsen er kommet frem til medarbejderen.

  Hvis din medarbejder ikke vil modtage opsigelsen, fordi han/hun er uenig i begrundelsen, kan du gøre opmærksom på, at der alene kvitteres for modtagelsen og at han/hun er velkommen til at notere, at den modtages under protest

  Hvis din medarbejder nægter at modtage opsigelsen, må du sikre dig dokumentation på anden vis. Du kan sende opsigelsen per mail, hvis du tidligere har kommunikeret med din medarbejder på hans/hendes private mail. Alternativ kan du sende den med posten med en afleveringsattest.

 • Hvad vil det sige, at fritstille en medarbejder?

  En fritstilling betyder, at du giver afkald på din medarbejders arbejdskraft i opsigelsesperioden. Din medarbejder skal derfor ikke møde på arbejde, men vil stadig have ret til sin sædvanlige løn og lønandele i hele opsigelsesperioden. Vær opmærksom på, at en fritstilling er en endegyldig handling og du kan derfor ikke senere hen kræve din medarbejders arbejdskraft. 

 • Hvad vil det sige, at suspendere en medarbejder?

  At suspendere en medarbejder betyder, at medarbejderen ikke har pligt til at møde på arbejde, men skal stå til rådighed, hvis du har brug for medarbejderens arbejdskraft. En suspension påvirker ikke medarbejderens ret til sædvanlig løn og lønandele i hele suspensionsperioden. 

  Vær opmærksom på, at der skal være et reelt behov, og en reel intention i virksomheden om, at gøre brug for medarbejderens arbejdskraft i løbet af opsigelsesperioden, for at en suspension er berettiget. I modsat fald kan en suspension udgøre misligholdelse af ansættelsesforholdet fra din side som arbejdsgiver, og medarbejderen kan være berettiget til, at hæve ansættelsesforholdet eller betragte sig selv som fritstillet. 

 • Må min medarbejder tage andet arbejde i en opsigelsesperiode?

  Som udgangspunkt skal din medarbejder møde på arbejde i en opsigelsesperiode og kan derfor ikke tage ansættelse i en anden virksomhed. Hvis din medarbejder ønsker at tage andet arbejde, må han/hun kontraopsige sin stilling med sit opsigelsesvarsel eller indgå aftale med dig om, at fratræde før tid.  

  Hvis din medarbejder er fritstillet, skal han/hun ikke stå til rådighed for dig som arbejdsgiver og er derfor berettiget til at tage andet arbejde i en ikke-konkurrerende virksomhed, også selvom du stadig betaler løn til medarbejderen. Hvis din medarbejder er fritstillet i mere end 3 måneder, kan du modregne i den nye lønindtægt efter 3 måneder. 

  Hvis din medarbejder er suspenderet, skal han/hun fortsat stille sin arbejdskraft til rådighed og må derfor ikke tage andet arbejde i opsigelsesperioden.

 • Må jeg opsige min medarbejder under sygdom?

  Generelt er der ikke noget forbud mod at en medarbejder modtager sin opsigelse mens han/hun er sygemeldt. I visse overenskomster, kan der dog være en begrænsning på dette, men det er ikke tilfældet med KA Plejes overenskomst med FOA.

  Du skal dog være opmærksom på, at der kan være beskyttelse mod at blive opsagt grundet sygdom, funktionsnedsættelser eller lignende. Du bør derfor altid søge rådgivning ved KA Pleje, inden du opsiger en sygemeldt medarbejder.

 • Må jeg opsige min medarbejder selvom hun er gravid?

  Der er ikke noget forbud mod at opsige en medarbejder under graviditet eller barsel, men der er forbud mod at opsige en medarbejder direkte eller indirekte på grund af graviditet eller barsel i henhold til ligebehandlingsloven. Bevisbyrden for, at en opsigelse ikke skyldes medarbejderens graviditet eller barsel, kan være svær for dig som arbejdsgiver at løfte. Dertil udgør godtgørelsesniveauet for overtrædelse af ligebehandlingsloven som oftest 9-12 måneders løn.

  Du bør derfor altid søge rådgivning hos KA Pleje, før du opsiger en medarbejder der er gravid eller på barsel.

 • Særligt om tillidsrepræsentanter

  En tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis det skyldes tvingende årsager. Hvis dette er tilfældet, skal der rettes henvendelse til KA Pleje for videre behandling.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her