Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA Pleje

Om os

Etiske regler for medlemmer af KA Pleje

 

»Etik er de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller os, hvordan vi bør gøre og er således med til at danne og sætte vores fælles normer.«

 

God virksomhedsførelse

Medlemmer af KA Pleje udfylder en væsentlig opgave i velfærdssamfundet ved at levere praktisk bistand og personlig pleje til ældre medborgere.

For at kunne levere en pleje, der skaber tryghed hos den ældre, er det helt afgørende, at de private leverandører agerer professionelt og korrekt i forhold til borgerne, medarbejderne, kommunale samarbejdspartnere, kollegerne og det omgivende samfund.

Formålet med dette etiske regelsæt er at beskrive KA Plejes værdier og normer for god virksomhedsførelse, der er gældende for medlemmer af KA Pleje.

Det etiske regelsæt skal bidrage til, at den generelle opfattelse i samfundet af fritvalgsordningen styrkes og tilliden til de private leverandører øges.

 

Borgerne

Et medlem skal:

 • respektere borgerens ret til fritvalg af leverandør
 • udvise respekt for, at arbejdet udføres i borgerens eget hjem
 • arbejde for høj kvalitet i den leverede ydelse, som den kommunale myndighed har visiteret borgeren til, og som borgeren har tilkøbt for egne midler
 • i en åben og ærlig dialog med borgeren medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde
 • overholde tavshedspligten i forhold til den viden, der opnås om borgeren i forbindelse med arbejdets udførelse

 

Medarbejderne

Et medlem skal:

 • overholde og respektere den til enhver tid gældende overenskomst
 • arbejde for et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • gennem uddannelse og kompetenceudvikling sikre medarbejderne den nødvendige faglige og praktiske uddannelse
 • i videst muligt omfang tilbyde uddannelse af elever og sikre, at disse får en god og relevant uddannelse

 

Kommunale samarbejdspartnere

Et medlem skal:

 • arbejde for at sikre en sund konkurrence
 • kun påtage sig opgaver, som medlemmet har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt i forhold til den indgåede kontrakt
 • i et ærligt og ligeværdigt samarbejde indgå i eventuelle udviklingsprojekter inden for ældreplejen
 • gennem en konstruktiv dialog bidrage til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde

 

Kollegerne

Et medlem skal:

 • i alle forhold optræde kollegialt
 • omtale kollegaer i en god tone
 • indgå i et positivt samarbejde om overdragelse af en borger således, at borgeren fortsat oplever tryghed i den modtagne pleje
 • arbejde for at udvide kendskabet til fritvalgsordningen

 

Vores fælles værdier

I KA Pleje er vi fælles om en række værdier, der danner udgangspunktet for vores etiske regler. Vi betragter alle mennesker som ligeværdige, og alle har derfor krav på at blive mødt med respekt.

Vi mener, at vi alle har et ansvar for den måde, vi behandler hinanden og vores omgivelser på. Vi tror, at omsorg trives bedst, når personligt engagement går hånd i hånd med faglige og sociale kompentencer.

 

Respekt – Ansvar – Omsorg

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her