Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA Pleje

Vedtægter

Vedtægter for KA Pleje

 

§ 1 - Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje).

Stk. 2 Hjemstedet for KA Pleje er Randers kommune.

§ 2 - Grundlag

Stk. 1 KA Plejes værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen.

Stk. 2 KA Pleje er uafhængig af partipolitiske og kirkelige organisationer.

§ 3 - Formål

Stk. 1 Det er KA Plejes formål at beskytte og fremme medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser, samt medvirke til et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

Det er KA Plejes mål, at der er fri organisationsret på arbejdsmarkedet.

Stk. 2 For at fremme de i stk. 1 nævnte formål vil KA Pleje:

 1. Indgå kollektive overenskomster angående løn- og ansættelsesforhold
 2. Varetage medlemmernes faglige interesse, herunder yde faglig og juridisk rådgivning.
 3. Arbejde for, at uoverensstemmelser mellem medlemmerne og medarbejderne ikke fører til arbejdsstandsning af nogen art, men bliver bilagt ved forhandling parterne imellem, eventuelt ved endelig afgørelse ved voldgift.
 4. Samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier.
 5. Etablere branche- og erhvervsmæssige aktiviteter.

§ 4 - Organisationsmæssig tilknytning

Stk. 1 KA Pleje er medlem af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) og er, ligesom organisationens medlemmer, forpligtet af dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 5 - Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer optager KA Pleje selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, der arbejder indenfor personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., hvis den udøvende virksomhed ikke strider mod værdigrundlaget og formål jvf. §2 og §3.

Stk. 2 Hvis optagelse nægtes administrativt kan ansøgeren indbringe sagen for bestyrelsen.

Ansøgeren har ret til skriftligt at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted.

Stk. 3 Optagelse af medlemmer sker gennem sekretariatet og har virkning fra det tidspunkt, hvor optagelsesbegæringen er modtaget af sekretariatet.

§ 6 - Medlemskab

Stk. 1 Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter, samt efterkomme vedtagelser og pålæg fra bestyrelsen.

Ligeledes er ethvert medlem forpligtet til at overholde de af KA Pleje indgåede kollektive overenskomster og aftaler.

Stk. 2 Et medlem der efter påtale ikke overholder vedtægter, overenskomster eller meddelte vedtagelser og pålæg kan ekskluderes som medlem af organisationen. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen.

Ved kontingentrestance besluttes eksklusionen af sekretariatet efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

Medlemmet har ret til skriftligt, at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted.

Stk. 3 I tilfælde, hvor et medlem er blevet ekskluderet, skal bestyrelsen godkende en eventuelt genoptagelse som medlem.

En forudsætning for en eventuelt genoptagelse af medlemskabet er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er bragt i overensstemmelse med KA Plejes vedtægter, overenskomster og øvrige aftaler.

Stk. 4 KA Pleje varetager medlemmernes interesse ved indgåelse af kollektive overenskomster samt ved bistand i øvrige forhold vedrørende løn- og ansættelsesforhold.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et medlem og medarbejderne og/eller deres organisation, skal KA Pleje tilbyde bistand til løsning af uoverensstemmelsen.

Stk. 5 En forudsætning for, at der til medlemmerne ydes gratis bistand i faglige forhold er, at sagen er opstået i medlemsperioden. KA Pleje træffer afgørelse om sagens førelse.

Stk. 6 Medlemmer, der udsættes for strejke eller blokader påført af andre faglige organisationer, kan oppebære støtte efter de af KAH's bestyrelse fastsatte retningslinier.

For at opnå støtte, skal medlemmet i tilfælde af uro eller trusler om strejke eller blokade omgående rette henvendelse til sekretariatet, som herefter i samarbejde med medlemmet træffer foranstaltninger til løsning af konflikten.

§ 7 - Kontingent

Stk. 1 Medlemmerne betaler et kontingent, fastsat af bestyrelsen og godkendt af KAH's bestyrelse, bestående af et grundkontingent og et kontingent beregnet efter virksomhedens lønsum. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte yderligere kontingent til varetagelse af særlige branche- og erhvervsforhold.

Stk. 2 Medlemmerne er pligtige til hvert år inden den 1. februar til sekretariatet at indberette virksomhedens lønsum.

Til medlemmerne fremsendes i januar måned et skema, hvorpå virksomhedens lønsum skal angives.

Stk. 3 Til dokumentation for lønsummen vedlægges kopi af indberetning til Told og Skat eller en revisorerklæring.

Stk. 4 Til lønsummen medregnes alle lønandele for samtlige ansatte inklusiv ejere, direktører og ansvarlige ledere, dog fratrukket eventuelle bestyrelseshonorarer.

Stk. 5 Indsendes oplysninger om virksomhedens lønsum ikke rettidigt, fastsætter bestyrelsen kontingentstørrelse ud fra sidste års indberettede lønsum med et tillæg på 25%.

Stk. 6 Ændring af kontingent som følge af ændret lønsum kan alene ske i det år, hvor lønsumsoplysninger indsendes. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kontingent for tidligere år.

Stk. 7 Skyldigt kontingent kan om nødvendigt inddrives ved retlig incasso. Sagsomkostninger i denne forbindelse påhviler medlemmet.

Stk. 8 Medlemmer med kontingentrestance kan ekskluderes. Genoptagelse kan finde sted, hvis det skyldige kontingentbeløb indbetales.

Stk. 9 Eksklusion som følge af kontingentrestance frigør ikke medlemmet for at betale kontingent indtil udløbet af den almindelige udmeldelsesfrist, jvf. §8.

§ 8 - Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse kan kun foretages skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til ophør pr. 30. juni eller 31. december.

En medlemsvirksomhed kan ikke blive udmeldt af KA Pleje før 2 år efter, at virksomheden har modtaget økonomisk støtte jf. §6 stk. 8, eller har tilbagebetalt den modtagne støtte.

Stk. 2 Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 3 Et medlem, der er under konkursbehandling ophører med at være medlem ved udgangen af det halvår, i hvilket dette meddeles til sekretariatet.

Konkursboet kan indtræde i medlemsforholdet.

§ 9 - Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er KA Plejes højeste myndighed underlagt de forpligtelser, der følger af medlemskabet af KAH.

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/10 af medlemmerne skriftligt kræver det og samtidigt angiver, hvilke sager, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt senest 1 måned efter, at der skriftligt til formanden for bestyrelsen er fremsat begæring herom.

Indkaldelse skal udsendes med mindst 8 dages varsel ledsaget af dagsorden.

Stk. 3 Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er alle organisationens medlemmer ved én repræsentant fra virksomhedens ansvarlige ledelse. Ved virksomhedens ansvarlige ledelse forstås ejere, direktion og bestyrelse.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Mandaterne prøves
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 5 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 2 måneder før afholdelse. Dagsorden og regnskab tilsendes deltagerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 6 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Ved den ordinære generalforsamling i ulige år afgår 1 bestyrelsesmedlem og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er alle repræsentanter for medlemmer jvf. §9 stk. 3, der erklærer loyalt at ville arbejde for KA Plejes værdigrundlag og formål angivet i §2 og §3.

Dette bekræftes ved underskrivelsen af en af bestyrelsen vedtaget kandidaterklæring.

Stk. 7 Afstemninger på generalforsamlingen foregår i henhold til et godkendt møderegulativ. Der kan alene stemmes ved fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

§ 10 - Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og beslutter de politiske retningslinier på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens vedtagelser.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling med valg af formand, næstformand og repræsentation til KAH's bestyrelse.

Herudover udpeges medlemmer til diverse bestyrelser og udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til formålsbestemte opgaver.

Stk. 4 Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen samles iøvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Formanden og sekretariatet i KAH udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 6 Bestyrelsen indstiller revideret regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastlægger budget og regler for kontingent for det kommende år.

§ 11 - Administration

Stk. 1 Administration samt bistand i faglige forhold varetages af KAH's sekretariat.

Stk. 2 KA Pleje kan for særskilt kontingent til branche- og erhvervsmæssige formål etablere serviceydelser i samarbejde med KAH's sekretariat.

§ 12 - Økonomi

Stk. 1 KA Plejes kontingentindtægter og andre indtægter anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelsen af KA Plejes formål.

Stk. 2 Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt.

Formuen kan, efter retningslinier fastsat af bestyrelsen, anbringes i et pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom.

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3 KA Pleje hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid stående formue. Der påhviler ikke KA Plejes medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 4 KA Plejes regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5 Revision af KA Plejes regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 6 KA Pleje tegnes af alle bestyrelsesmedlemmer i organisationen eller af formanden sammen med direktionen i KAH. Formanden og direktionen kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAH's sekretariat.

§ 13 - Faglige forhold

Stk. 1 Bestyrelsen forhandler med modstående lønmodtagerorganisation om kollektive overenskomster med bistand af KAH's sekretariat.

Stk. 2 Indgåelse af en organisationsaftale, en overenskomst for et område, der ikke tidligere har være omfattet af en kollektiv overenskomst, regler for overenskomstforhandlinger samt fornyelse af en kollektiv overenskomst skal, med en indstilling fra bestyrelsen, forelægges KAH's hovedbestyrelse til godkendelse.

Stk. 3 KA Pleje vil fremme et godt samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold hos medlemmerne ved indgåelse af kollektive overenskomster, hvor der ikke kan anvendes kollektive kampskridt til løsning af faglige uoverensstemmelser mellem parterne, men hvor uenigheden i stedet løses ved voldgift.
 

§ 14 - Almindelige bestemmelser

Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling. For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAH's bestyrelse.

Stk. 2 KA Pleje kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAH's bestyrelse.

Det er endvidere en betingelse for opløsningens gyldighed, at der på den anden generalforsamling med simpelt flertal vedtages en af KA Plejes bestyrelse godkendt plan for opfyldelse eller afvikling af de for organisationen påhvilende økonomiske forpligtelser, samt anvendelse af overskydende midler.

Stk. 3 Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtægt, er disse underlagt KAH's bestyrelsens beslutning.Disse vedtægter er ændret på den ordinære generalforsamling i KA Pleje den 3. marts 2017, og godkendt af KAH's bestyrelse den 16. marts 2017.

Tidligere godkendt på den stiftende generalforsamling i KA Pleje den 12. maj 2004.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her