Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA Pleje

Vedtægter

Vedtægter for KA Pleje-Barselsfond

§ 1 - Navn

Stk. 1 Fondens navn er "KA Pleje-Barselsfond".

§ 2 - Tilslutning

Stk. 1 Barselsfonden er obligatorisk for alle medlemmer af KA Pleje.

§ 3 - Formål

Stk. 1 Barselsfonden opkræver bidrag fra KA Plejes medlemmer, med det formål at udligne medlemmernes udgifter til løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov.

§ 4 - Udligning

Stk. 1 Barselsfonden indgår i KAHs-barselsudligningsordning således, at de indbetalte bidrag indgår i en fælles udligningsordning under KAH.

§ 5 - Bidrag

Stk. 1 Regler for betaling og bidragets størrelse fastsættes én gang årligt af KA Plejes bestyrelse og godkendes af KAHs bestyrelse.

Stk. 2 Barselsfonden kan kræve behørig dokumentation for virksomhedens lønsum i henhold til vedtægterne for KA Pleje.

Stk. 3 Hvis forholdene efter bestyrelsens skøn nødvendiggør det, kan bestyrelsen vedtage at opkræve ekstra bidrag hos medlemmerne.

§ 6 - Refusion

Stk. 1 Ansøgning om refusion behandles ikke før første bidragsopkrævning til KA Pleje-Barselsfond er indbetalt.

Stk. 2 Det er en betingelse for at få refusion, at den medarbejder, der søges refusion for, opfylder betingelserne i henhold til overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, for at oppebære fuld løn under graviditets-, barsels-/adoptions-, forældre- og fædreorlov, når det gælder medarbejdere omfattet af denne overenskomsts faglige dækningsområde.

For øvrige medarbejdere gælder, at de skal opfylde betingelserne i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

I særlige tilfælde kan direktøren for KA Pleje dispensere for dette.

Stk. 3 For medarbejdere, omfattet af det faglige dækningsområde i overenskomsten mellem FOA og KA Pleje, kan der højest udbetales refusion for de timer medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge, i det antal uger overenskomsten hjemler ret til løn under fraværet.

For øvrige medarbejdere refunderes det antal uger, som medarbejderen ifølge ansættelsesbeviset har ret til løn under fravær, dog maksimalt det antal uger, som overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus hjemler ret til løn under fravær.

Stk. 4 Anmodning om refusion skal indsendes senest 12 måneder efter fødslen eller modtagelsestidspunktet ved adoption. Der skal sammen med refusionsansøgningen indsendes følgende dokumentation:

  • ansættelsesbevis
  • lønsedler for perioden 9 måneder før forventet fødsel/modtagelsen af barnet til og med perioden hvorunder der er ydet løn i forbindelse med fraværet under graviditet, barsel/adoption og forældreorlov
  • kopi af refusionsudbetalingerne fra Udbetaling Danmark

Når det gælder fædreorlov skal der sammen med refusionsansøgningen indsendes ansættelsesbevis, lønseddel for lønperioden hvori orloven er afholdt samt refusionsudbetalingerne fra Udbetaling Danmark.

KA Pleje-Barselsfond kan kræve yderligere dokumentation, eventuel i form af tro- og loveerklæring.

Stk. 5 Refusionen fra Barselsfonden udgør, for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem KA Pleje og FOAs faglige dækningsområde, forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den af KA Pleje og FOA overenskomstfastlagte ret til løn under fraværet samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspensionen. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet refunderes ikke.

For øvrige medarbejdere refunderes forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den af KA og Det Faglige Hus overenskomstfastlagte ret til løn under fraværet samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspension og evt. SH-godtgørelse. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet refunderes ikke.

Stk. 6 Der kan først indsendes anmodning om refusion, når perioden hvorunder arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn er udløbet.

Stk. 7 Selv om betingelserne for refusion er opfyldt, kan refusion nægtes:

  1. hvis medlemmet ikke har indsendt lønsumsoplysning eller ikke har medsendt behørig         dokumentation
  2. hvis medlemmet på refusionsudbetalingstidspunktet er i restance med betaling af kontingent til KA Pleje eller bidrag til KA Pleje-Barselsfond, uanset om restancen relaterer sig til samme periode som refusionen er optjent
  3. hvis refusionsanmodningen bilagt den af KA Pleje-Barselsfond krævede dokumentation indsendes senere end 12 måneder efter fødslen/modtagelsen af barnet
  4. hvis der er sket væsentlige og uforklarede ændringer i ansættelsesforholdet under graviditeten/orloven, herunder væsentlige lønstigninger ydet inden for 9 måneder før det faktiske fødselstidspunkt uden påviselig saglig grund hertil. I denne situation, kan refusion ydes på grundlag af den lavere løn, som medarbejderen oppebar før lønstigningen.

Stk. 8 Et medlem, der er blevet nægtet refusion har ret til, såvel skriftligt som mundtligt at fremføre sin sag for KA Plejes bestyrelse, før endelig afgørelse finder sted.

§ 7 - Udmeldelse/eksklusion

Stk. 1 Udmeldelse/eksklusion af KA Pleje giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af barselsfondens opsparede midler.

§ 8 - Regnskab

Stk. 1 Der føres et regnskab, som til enhver tid skal udvise størrelsen af de samlede ind- og udbetalinger samt formuen ved regnskabsårets afslutning. Revision af barselsfonden foretages af KA Plejes sædvanlige revisorer, og det reviderede regnskab forelægges KA Plejes generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9 - Ændring af vedtægter/ophør

Stk. 1 Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for KA Pleje ved 2/3 stemmeflertal blandt alle bestyrelsens medlemmer.

For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAHs bestyrelse.

Stk. 2 Opløsning af KA Pleje-Barselsfond kan ske, såfremt 2/3 af KA Plejes bestyrelse stemmer derfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAHs bestyrelse.

Ved fondens opløsning tilfalder midlerne KAH.

§ 10 - Ikrafttræden

Stk. 1 KA Pleje-Barselsfond træder i kraft den 1. juli 2005.

 

Vedtaget af KA Plejes bestyrelse den 15. juni 2005, ændret den 8. februar 2013 og efterfølgende godkendt af KAHs bestyrelse den 21. marts 2013. Ændret den 5. februar 2016 af KA Plejes bestyrelse og godkendt af KAHs bestyrelse den 4. december 2015. Ændret den 23. maj 2019 af KA Plejes bestyrelse og godkendt af KAHs bestyrelse den 29. august 2019.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her