Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nye barselsregler for soloforældre og regnbuefamilier

Fra den 1. januar 2024 får soloforældre og regnbuefamilier flere muligheder i forhold til barsel.

Reglerne for soloforældre og regnbuefamilier er komplicerede. Så søg gerne rådgivning hos vores juridiske afdeling.

Når dine medarbejdere får børn, har det selvfølgelig betydning for dig som arbejdsgiver.

For det første, fordi det giver ret til fravær - og for det andet, fordi det kan give ret til løn under fraværet.
Indirekte har det også betydning for dig, hvor mange dagpenge medarbejderen har ret til, idet det er en betingelse for refusion, at der er ret til barselsdagpenge.

Grafikken ovenfor viser, hvad den nye barselslov som udgangspunkt giver ret til i forhold til dagpenge.

Soloforældre har 22 ugers ekstra dagpenge under afholdelse af orlov.

Soloforældre er, hvor barnet kun har en forælder - den ene forælder dør kort efter fødslen mv.

Nye muligheder for soloforældre
For børn født/modtaget den 1. januar 2024 eller senere forbedres orlovsmulighederne for soloforældre. Det vil nemlig være muligt for barnets forælder at overdrage en del af sin orlov til et nærtstående familiemedlem, sådan at forælderen kan blive aflastet i den første tid med barnet. 

Ved nærtstående familiemedlem forstås i denne sammenhæng forælderens egne forældre eller voksne søskende, eller - når der er tale om, at den ene forælder er død - den afdøde forælders forældre eller voksne søskende.

Får en af dine ansatte overdraget orlov efter de nye regler, har pågældende således ret til fravær. Det skal dog varsles overfor dig inden visse frister. Overenskomsten giver dog ikke ret til løn under et sådant fravær.

Nye muligheder for regnbuefamilier
For børn født/modtaget den 1. januar 2024 eller senere forbedres orlovsmulighederne ligeledes for lgbt+ familier. Sociale forældre får mulighed for at tage del i orloven med barnet ved, at barnets forældre kan overdrage deres overdragelige uger og orlovsrettigheder til barnets sociale forældre. Det er således de overdragelige uger, se illustrationen ovenfor, der kan overdrages.

En social forælder er: 

-    en forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet eller 

-    en kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet eller 

-    en kendt donors ægtefælle eller samlever.

Får en af dine ansatte overdraget orlov efter de nye regler, har pågældende således ret til fravær. Det skal dog varsles overfor dig inden visse frister. Overenskomsten giver dog ikke ret til løn under et sådant fravær.

Reglerne for soloforældre og regnbuefamilier er komplicerede. Så søg gerne rådgivning hos vores juridiske afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her