Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje fortsætter kampen for det frie valg

Selv om efterårets Højesteretsdom var noget af en mavepuster for KA Pleje, så fortsætter kampen for valgfrihed ufortrødent. Politikerne er nødt til at justere Serviceloven, hvis de ældre fortsat skal kunne vælge mellem kommunale og private løsninger, siger KA Pleje-formand Vibeke Haaning.

”Det er rigtig godt og efter vores vurdering også på mange måder en valid model, men en rigtig model giver ikke nødvendigvis det rigtige resultat, hvis tallene, der kommer ind i modellen, er forkerte,” siger KA Pleje-formand Vibeke Haaning. Foto: Lars Salomonsen

”Et slag er tabt, men der er tid til at vinde et nyt”.

Sådan svarede en fransk general, da Napoleon for godt 200 år siden spurgte ham om, hvordan situationen så ud på slagmarken.

Vibeke Haaning bruger det gamle citat, da hun på fredagens generalforsamling i KA Pleje beskriver situationen efter Højesteretsdommen, der blev afsagt i november sidste år. 

”Dommen gav syn for sagen i forhold til, at politikerne må handle og ændre Serviceloven, hvis de fortsat ønsker at sikre det frie valg og løse fremtidens udfordringer i ældreplejen,” siger hun.

Højesteretsdommen fylder naturligvis meget i formandsberetningen. Vibeke Haaning fortæller, hvordan KA Plejes bestyrelse tilbage i 2017 besluttede at tage kampen op mod kommunerne for at sikre fair afregningspriser.

”Baggrunden var, at vi kunne se, at antallet af private leverandører var faldende og de virksomheder, der fortsat var i markedet, havde sværere og sværere ved at overleve økonomisk. Vi vurderede, at skulle borgernes frie valg sikres, måtte vi handle. Vi var nået til et punkt, hvor dialogen med kommunerne og politikerne ikke ændrede noget på kommunernes tilgang til at fastsætte fair afregningspriser under godkendelsesmodellen,” siger hun.

Højesteret konkluderede anderledes end Landsretten
Vibeke Haaning sætter ord på, hvordan Højesteret konkluderede anderledes end Landsretten.

”Landsretten gav os i 2021 medhold i, at en kommune skal kunne dokumentere timeprisberegningen, at en kommune skal foretage en efterberegning af timepriserne og om nødvendigt foretage en justering. Landsretten konstaterede også, at en privat leverandør har ret til efterbetaling, når baggrunden er, at kommunen ikke har fulgt gældende lovgivning,” siger hun og fortsætter:

”Højesteret kom på en række områder frem til en anden konklusion end Landsretten, og som reelt gør det ufatteligt svært for vi private leverandører at sikre, at vi får den korrekte afregningspris. Hvis vi først tager de positive briller på, så fastslog Højesteret, på samme måde som Landsretten, at en kommune handler ansvarspådragende, hvis den begår fejl i dens timeprisberegning og en kommune er forpligtet på at foretage en efterberegning, når den bliver eller burde være blevet bekendt med, at deres omkostninger ikke længere stemmer overens med de fastsatte afregningspriser.”

Vibeke Haaning supplerer:

”Så langt så godt, men desværre konkluderede Højesteret også, at en kommune i vid udstrækning kan basere sine timeprisberegninger på et skøn, og derfor forudsætter det, at en kommune skal have begået klare fejl af en vis grovhed, for at kommunen kan pålægges et ansvar. Derudover konstaterede Højesteret, at det er den private leverandør, der er forpligtet til at dokumentere, at der er sket fejl i kommunens prisberegning,” siger hun og tilføjer:

”Her er det, at det bliver virkelig op ad bakke for os, da vi som udgangspunkt ikke har mulighed for at se og gennemskue den timeprisberegning, som kommunen har lavet, hvis den overhovedet er lavet. Dermed opnår en kommune en fordel, hvis de alene på et meget løst grundlag fastsætter timeprisen, da det dermed vil være umuligt at dokumentere, at kommunen har begået en ansvarspådragende fejl.”

Fire konkrete forslag til politikerne
Kommunernes Landsforening (KL) har efter dommen udarbejdet en model for, hvordan kommunerne skal beregne en timepris.

”Det er rigtig godt og efter vores vurdering også på mange måder en valid model, men en rigtig model giver ikke nødvendigvis det rigtige resultat, hvis tallene, der kommer ind i modellen, er forkerte,” siger Vibeke Haaning.

Hun fortæller, at KA Pleje har udarbejdet fire konkrete forslag til, hvordan lovgivningen skal justeres for at opnå det, der fra begyndelsen var formålet med fritvalgsordningen.

For det første skal kommunerne forpligtes til at foretage en konkret beregning. Om der er enkelte områder, der kan baseres på et skøn og hvor, der kan aftales faste omkostningsprocenter for at forenkle beregningsmetoden, er noget af det, KA Pleje er klar til at diskutere.

”For det andet bør det nuværende princip om, at kommunen skal beregne timeprisen på baggrund af de langsigtede økonomiske omkostninger, ændres til en efterreguleringsmodel, som vi kendte det før lovændringen i 2013. Det vil sikre klarhed og mindre bureaukrati,” siger Vibeke Haaning og fortsætter:

”For det tredje skal det være de almindelige forvaltningsretlige principper, der er gældende, således det er den offentlige myndighed, der foretager beregningerne, der også har bevisbyrden for, at beregningerne er korrekte.”

For det fjerde bør der indføres en uvildig klageinstans, hvor private leverandører har mulighed for at få efterprøvet, hvorvidt kommunen har fastlagt den korrekte afregningspris.

Ignoreret af kommuner
KA Plejes medlemmer var – i lighed med mange andre – stærkt udfordret af den stigende inflation i 2022. Vibeke Haaning kommenterer den inflationspakke, som regeringen vedtog med henblik på at hjælpe kommunerne med de stigende omkostninger:

”Jeg tror, vi alle havde en klar forventning om, at de private leverandører også ville få del i denne inflationspakke eller at kommunerne, på baggrund af de stigende omkostninger, ville foretage en genberegning af timepriserne, så de private leverandører på denne måde ville blive kompenseret. Der må vi dog konstatere, at heller ikke her levede kommunerne op til deres forpligtelse,” siger hun.

KA Pleje gennemførte i 2022 en undersøgelse, hvor man spurgte alle kommuner om, hvorvidt de - som følge af den stigende inflation - påtænkte at genberegne og justere timeprisen for de private leverandører i ældreplejen.

”Svaret var rimelig nedslående. Alle 45 besvarelser, vi fik retur, svarede ”nej” – 6 kommuner bemærkede dog, at da timeprisen er beregnet på baggrund af det seneste års regnskab, vil de stigende omkostninger som følge af inflation, først påvirke timepriserne i det kommende år,” siger hun og fortalte, at man efterfølgende har haft en række møder med ældreordførerne, hvor  problemstillingen er blevet rejst,” siger Vibeke Haaning.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her