Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Sådan kan din virksomhed få hjælp

Politikerne er klar med omfattende hjælpepakke. Nedenfor oplister vi en række af initiativerne.

Foto: Colourbox

Regeringen og Folketingets partier har torsdag præsenteret en hjælpepakke, der er målrettet små og mellemstore virksomheder samt selvstændige. Pakken er endnu ikke vedtaget, men det sker snarest.

Nedenfor oplister vi initiativer, som kan være relevante for medlemmer af KA Pleje. På Finansministeriets hjemmeside kan man se den samlede aftale samt faktaark.

 

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af coronavirus forventer et omsætningstab på minimum 30 procent.

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 procent ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.

Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

 

Kompensationsberegningen

Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kroner pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere).

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 procent, svarende til 46.000 kroner.

Kompensationen er skattepligtig.

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirus.

 

Dokumentationskrav

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab.

Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret under seks måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af coronavirus, for eksempel gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kroner.

 

 

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Politikerne vil indføre midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper:

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 procent)

3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent

4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

 

Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (for eksempel leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang som følge af coronavirus.

Der lægges op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

• 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent

• 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent

• 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent

 

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 procent af de faste udgifter.

Virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af coronavirus.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer.

Revisorerklæringen vil endvidere reducere risiko for svindel med ordningen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kroner i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kroner pr. virksomhed i perioden.

 

Ny likviditetskaution i EKF

For at hjælpe små og mellemstore danske eksportvirksomheder er der en ny likviditetskaution i EKF.

Den vil være målrettet små og mellemstore virksomheder, der har likviditetsmæssige udfordringer, blandt andet som følge af brud på virksomhedernes værdikæde relateret til coronavirus.

Kautionen skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket forventes at hjælpe cirka 250 små og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter.

Til forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre risikodækning. Det betyder, at bankernes risiko ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder med lån.

 

 

Forhøjet ramme for de statsgaranterede låneordninger for virksomheder

Der etableres statslige garantiordninger for større virksomheder og for små og mellemstore virksomheder.

Garantiordningen for større virksomheder dækker 70 procent af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, der oplever betydelige omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af coronavirus.

For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 milliarder kroner.

 

Offentlige indkøb

Aftaleparterne er enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten.

Dispensationerne vil give mulighed for følgende:

• Forudbetale leverancer frem til 1. juli med en værdi på højst 1 million kroner

• Undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser (for eksempel krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til coronavirus

 

KA Pleje-kommentar til hjælpepakken

KA Pleje-direktør Karsten Høgild roser politikerne.

- Vi står i en meget, meget alvorlig situation, og det er prisværdigt, at politikerne handler så hurtigt. Det er en meget omfattende pakke, hvor der er konkret hjælp at hente for mange brancher og virksomheder. Noget af det, jeg er mest tilfreds med, er politikernes tilsagn om, at de er klar med nye initiativer, hvis der viser sig et behov, og det tror jeg desværre bliver aktuelt, siger Karsten Høgild.

Han har været i dialog med en række virksomheder, hvor der stadig er godt gang i arbejdet.

- De har ordre i bogen, så de kan formentlig klare sig nogenlunde gennem de kommende par måneder. Men når vi når sommer, og deres ordrebog er tom, vil de stå i store problemer, selv om smittefaren er overstået - og der skal vi som samfund være klar til at hjælpe, siger Karsten Høgild.  

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her