Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 8: Aftale om kontrolforanstaltninger

 

Arbejdsgiver kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i overenskomsten iværksætte kontrolforanstaltninger.

Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende overfor lønmodtagere, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper.

Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler.

Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om de nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes.

Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningerne vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor. I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtageren snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes.

Den enkelte lønmodtager kan ikke meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger – hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt.

Finder lønmodtagerne, efter at være blevet underrettet om kontrolforanstaltningen, at betingelserne for iværksættelse af kontrolforanstaltningen ikke er eller har været opfyldt, kan de kræve den således opståede overensstemmelse behandlet fagretligt.

Uoverensstemmelser om iværksættelse af kontrolforanstaltninger behandles fagretligt i overensstemmelse med hidtidig praksis i arbejdsretten eller faglig voldgift.

Parterne er endvidere enige om at anbefale, at der kan indgås særlige lokalaftaler afpasset efter arbejdsforholdenes karakter. Der kan fx være tale om logning i relation til e-mail, telefon, GPS og om videoovervågning.

Aftalen træder i kraft d. 1. juni 2014.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her