Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 4: Aftale om kompetenceudviklings-konto og selvvalgt uddannelse

 

§ 1. Formål

Formålet med aftalen er at give medarbejderne mulighed for til stadighed at udvikle sig fagligt og personligt.

 

§ 2. Kompetenceudviklingskonto

Stk. 1 Bidrag

Arbejdsgiveren hensætter 0,22% af lønsummen på en særlig af KA Pleje administreret kompetenceudviklingskonto.

Bidraget opkræves med halvdelen hver den 1. marts og 1. september af det foregående kalenderårs lønsum.

Lønsummen defineres som det a-skattepligtige beløb, som arbejdsgiveren har indberettet til SKAT.

Stk. 2 Konkurs

I tilfælde af en medlemsvirksomheds ophør/konkurs, fordeles uforbrugte kompetenceudviklingsmidler indbetalt fra virksomheden på de øvrige medlemsvirksomheder under overenskomsten.

I tilfælde af en virksomheds udmeldelse fordeles virksomhedens midler på tilsvarende vis.

Stk. 3 Årlig opgørelse

KA Pleje sender en gang årligt en opgørelse til virksomheden over kompetenceudviklingskontoens status og forbrug.

Opgørelsen skal videreformidles til tillidsrepræsentant/medarbejdere på virksomheden med henblik på at sikre kontoens anvendelse. FOA – Fag og Arbejde skal årligt have tilsendt en samlet opgørelse for KA Pleje.

Stk. 4 Selvvalgt uddannelse

Kontoen skal finansiere kursusafgifter for medarbejdere, som deltager i kurser, der ikke er pålagt af arbejdsgiver, men som medarbejderen efter eget ønske om kompetenceudvikling deltager i.

 

§ 3. Frihed uden løn

Gennemførelse af kurser foregår uden for arbejdstiden, og der honoreres ikke for den medgåede tid.

Såfremt kurser gennemføres inden for den normale arbejdstid, gives der den ansatte ret til at holde fri uden løn til deltagelse i kurser, såfremt driften tillader det.

 

§ 4. Betaling af kurser

Stk. 1 Brug af midlerne

Arbejdsgiver betaler via kompetenceudviklingskontoen for kursusafgift til efter- eller videreuddannelse, der er relevant for beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde.
Øvrige relevante kurser kan betales via midler fra kontoen efter aftale med arbejdsgiver, og såfremt der på kontoen er midler til det.

Stk. 2 Begrænsning

Der er ikke ret til betaling af kursusafgifter, der overstiger det beløb, der til enhver tid er opsparet på kontoen.

Stk. 3 Inddragelse af tillidsrepræsentant

Såfremt der på virksomheden er valgt en tillidsrepræsentant, skal denne medinddrages ved bevilling og fordeling af midlerne fra kontoen.

 

Aftalen er fornyet i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten pr. 1. juni 2017.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her