Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 3: Om regulering af ansættelsesvilkår for medarbejdere i vikarbureauer til varetagelse af omsorgsopgaver mv.

 

Parterne er enige om, at parternes overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der er ansat i virksomheder der varetager pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp (fritvalgsordningen) i kommunalt eller andet regi, danner udgangspunkt for nedenstående protokollat om vikaransættelse i vikarbureauer, der er medlem af KA Pleje.

Når der i protokollatet henvises til overenskomsten, er det altså denne overenskomst. De af overenskomstens bestemmelser, som ikke er medtaget i protokollatet, er ikke gældende ved vikaransættelser.


Kapitel 1:

Vikarbureauprotokollatets dækningsområder og definitioner

 

§ 1. Det stedlige, faglige og personlige gyldighedsområde

Vikarbureauer er omfattet af overenskomstens § 1 og § 2.

 

§ 2. Definition af vikarbureauarbejde

Som vikarbureauarbejde anses regelmæssig virksomhed, som består i, at Bureauet indgår en aftale med en vikar med det formål midlertidigt at stille denne til rådighed for enten en bruger/institution, der har ansvaret for udførelsen af arbejdet.

 

§ 3. Definition af vikar

En vikar er enhver under protokollatet ansat, der indgår en aftale, som indebærer, at den pågældende af Bureauet stilles midlertidigt til rådighed for en bruger/institution.

 

§ 4. Stillingskategorier

Til gruppe 1 henregnes ikke-uddannede social- og sundhedsvikarer.

Til gruppe 2 henregnes social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og erhvervsuddannede serviceassistenter

Til gruppe 3 henregnes sygehjælpere og sundhedsmedhjælpere

Til gruppe 4 henregnes social- og sundhedsassistenter og plejere.

 

§ 5. Definition af ansættelsesformer – timelønnede og månedslønnede vikarer

 

Stk. 1 Månedslønnede vikarer

Månedslønnede fastansatte vikarer udfører månedslønnet arbejde med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på minimum 10 timer pr. uge baseret på aftaler i enkeltstående, sammenhængende vikariater med en varighed af minimum tre måneder. I alle øvrige tilfælde er der tale om timelønnet vikararbejde på freelancebasis.

Stk. 2 Timelønnede vikarer

De af protokollatet omfattede timelønnede vikarer udfører timelønnet arbejde på freelancebasis baseret på her og nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr opgave, hvorefter vikaren og Bureauet er fritstillet overfor hinanden. Dette kan dreje sig om opgaver fra dag til dag eller uge til uge, dog maksimum vikariater af 3 måneders varighed.

 

Kapitel 2:

Særlige bestemmelser for timelønnede vikarer

 

§ 6. Overarbejde mv.

 

Stk. 1 Definition af overarbejde

Tjeneste ud over den aftalte tjenestetid mellem Bureauet og vikaren betragtes som overarbejde.

Stk. 2 Overarbejdstillæg

Overarbejdstillæg betales med 50 % af den nedenfor i protokollatets § 10, stk. 1-3 fastsatte timeløn.
Overarbejdstillæg honoreres for effektivt udført arbejde.

Stk. 3 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter honoreres efter overenskomstens § 25.

 

§ 7. Ferie

Vikaren modtager 12½ % i feriegodtgørelse.

 

§ 8. Ophævelse / ophør af vikariatet

Ethvert vikariat kan ophæves uden varsel. Dette medfører også, at der ved ophør af en opgave, uden at ny er aftalt, er vikariatet ophørt. Ved sygdom betragtes vikariatet som ophævet/ophørt.

 

§ 9. Pension

 

Stk. 1 - Pensionsbidrag

Der betales 7,2% af vikarens ferieberettigede løn til PenSam Gruppen samtidig med lønudbetalingen i den måned, der følger efter lønudbetalingsmåneden.

Med virkning fra 1. juni 2020 forhøjes pensionsbidraget til 7,8% af vikarens ferieberettigede løn.

Med virkning fra 1. juni 2021 forhøjes pensionsbidraget til 8,4 % af vikarens ferieberettigede løn.

Med virkning fra 1. juni 2022 forhøjes pensionsbidraget til 9,0 % af vikarens ferieberettigede løn.

Pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter.

Stk. 2 Fordeling af pensionsbidrag

Vikarens andel af pensionsindbetalingen udgør 1/3 af det indbetalte beløb. Vikarens andel indeholdes i lønnen. Bureauets andel udgør 2/3 af det indbetalte beløb.

Stk. 3 - Ophør af ret til pension

Der ydes ikke pension eller indbetales pensionsbidrag fra det tidspunkt, hvor vikaren opfylder alderskriteriet for opnåelse af folkepension.

 

§ 10. Timelønnen for timelønsansatte vikarer

 

Stk. 1 Løn

Parterne er enige om, at vikaren skal aflønnes efter vikarens højeste uddannelsesmæssige baggrund inden for det sundhedsfaglige område, jf. § 4.
 

  1. juni 2020 1. juni 2021 1. juni 2022
Gruppe 1 162,51 kr. 166,25 kr. 169,91 kr.
Gruppe 2 190,58 kr. 194,97 kr. 199,26 kr.
Gruppe 3 194,93 kr. 199,42 kr. 203,80 kr.
Gruppe 4 199,24 kr. 203,82 kr. 208,31 kr.

 

Stk. 2 Erfaringstillæg

Vikarer i gruppe 2, 3 og 4 med mindst 6 års dokumenteret beskæftigelse efter afsluttet uddannelse oppebærer et erfaringstillæg på kr. 6,96 pr time, såfremt vikaren har været beskæftiget indenfor sin uddannelse i mindst et år indenfor de seneste tre år.

Stk. 3 Kvalifikationstillæg

Vikarer i gruppe 2, 3 og 4 med mindst 6 års dokumenteret beskæftigelse efter afsluttet uddannelse og med over et års dokumenteret beskæftigelse indenfor de seneste tre år indenfor et eller flere af følgende specialer: Intensiv, neonatalogi, radiologi, onkologi, anæstesi, kardiologi, epidemiologi, nefrologi/dialyse, hæmatologi, operation eller lukkede sikrede afdelinger – oppebærer et tillæg på kr. 8,63 pr time for den effektive tid, erfaringen anvendes i det pågældende vikariat.

Ved en lukket sikret afdeling forstås en afdeling på et sygehus, på en psykiatrisk institution eller sikringsanstalt, hvor yderdøre og vinduer er konstant aflåst.

Stk. 4 Lønudbetaling

Lønnen udbetales principielt efter hvert udført vikariat, således at lønnen er til udbetaling den førstkommende torsdag efter vikariatets afslutning, idet der dog altid afregnes for en eller to uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb.

Der kan mellem Bureauet og vikaren aftales udbetaling af lønnen den sidste hverdag i måneden, uden at dette medfører status som månedslønsansat.

 

Kapitel 3:

Særlige bestemmelser for månedslønsansatte vikarer

 

§ 11. Timelønnen for månedslønsansatte vikarer

Parterne er enige om, at vikaren skal aflønnes efter vikarens højeste uddannelsesmæssige baggrund inden for det sundhedsfaglige område, jf. § 4.
 

  1. juni 2020 1. juni 2021 1. juni 2022
Gruppe 1 149,22 kr. 152,95 kr. 156,77 kr.
Gruppe 2 174,57 kr. 178,93 kr. 183,41 kr.
Gruppe 3 178,65 kr. 183,11 kr. 187,69 kr.
Gruppe 4 180,12 kr. 184,63 kr. 189,25 kr.

 

§ 12. Sygdom og barsel

Ved sygdom og barsel finder funktionærlovens regler anvendelse.

 

§ 13. Barns sygdom

Der indrømmes månedslønsansatte vikarer, der har været i lønnet beskæftigelse i det samme vikarbureau i mindst 1443 timer, frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af vikarens arbejdsdag, og vikaren må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den
pågældende dag.


Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har vikaren, under samme betingelser, ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen har ret til at holde en omsorgsdag på dagen, jf. overenskomstens § 39, stk. 1 eller 2.

Med virkning fra den 1. juni 2020 har vikarer, der har ret til barnets første sygedag, ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn. 

Vikarer, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt.

Overstiger perioden mellem 2 vikariater for samme vikarbureau 12 måneder, bortfalder al tidligere optjent anciennitet i henhold til denne bestemmelse.

 

§ 14. Bestemmelser i FOA/KA Pleje overenskomsten for månedslønsansatte vikarer

Der er aftalt, at der udover de her i protokollatet anførte bestemmelser for månedslønsansatte vikarer sker regulering af ansættelsesforholdet med følgende bestemmelser i overenskomsten (FOA/KA Pleje):

• § 10 Løn til deltidsbeskæftigede
• § 12 Lønudbetaling
• § 15 Pension
• § 16 Den ugentlige arbejdstid
• § 17 Fastlæggelse af arbejdstiden
• § 18 Varierende ugentlig arbejdstid
• § 20 Vagtplan
• § 22 Flyvere
• § 23 Fridøgn
• § 24 Pauser
• § 25 Arbejde på særlige tidspunkter
• § 26 Rådighedsvagt 
• § 27 Stand by vagter
• § 28 Lokale arbejdstidsregler
• § 29 Over- og merarbejde
• § 34 Opsigelse
• § 39 Omsorgsdage
• § 40 Barnsindlæggelse.

 

§ 15. Den daglige arbejdstid

 

Stk. 1 Generelt

Den daglige arbejdstid kan variere fra 3 til 12 timer, afhængig af den daglige arbejdstid på arbejdsstedet, med mulighed for at indgå aftale mellem vikarbureauet og vikaren om yderligere 1 time om dagen.

Stk. 2 Overskridelse af daglig arbejdstid

Overskrider den daglige arbejdstid 13 timer, betales et tillæg på 50 % af den personlige løn.

Stk. 3 Delt tjeneste

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås. Delt tjeneste kan ikke forekomme i aften/nattjeneste.
Delt tjeneste er tjeneste, der er adskilt af en pause på 1 time eller mere.

Hvor delt tjeneste ikke kan undgås, f.eks. på grund af sygdom blandt personalet, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse o.lign., betales for delt tjeneste pr. dag 43,90 kr.

Kapitel 4:

Fælles bestemmelser for timelønsansatte og månedslønsansatte vikarer

 

§ 16. Særlige funktionstillæg

Stk. 1. – Lukkede afdelinger

For tjeneste på lukkede afdelinger ydes et tillæg pr. præsteret time på kr. 3,27.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 3,35 pr. time og pr. 1. juni 2022 kr. 3.43.

Ved en lukket sikret afdeling forstås en afdeling på et sygehus, på en psykiatrisk institution eller sikringsanstalt, hvor yderdøre og vinduer er konstant aflåst.

Stk. 2. – Afdelingsledervikar

For funktion i som vikar for afdelingsledere ydes et tillæg pr. præsteret time på kr. 13,20.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget 13,52 kr. pr. time og pr. 1. juni 2022 kr. 13,84.

Stk. 3. – Områdeledervikar

For funktion som vikar for institutions- eller områdeleder ydes et tillæg pr. præsteret time på kr. 26,45.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 27,08 pr. time og pr. 1. juni 2022 kr. 27,73.

 

§ 17. Kørselsgodtgørelse

Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter Skatterådets fastsatte takster fra egen bopæl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer.

Der ydes dog godtgørelse for max 100 km i alt pr. dag.

Der ydes ingen godtgørelse, i det omfang vikaren er beskæftiget det sted, hvor vikaren har sin hovedbeskæftigelse.

 

§ 18. Fælles bestemmelser


Stk. 1. – Fælles bestemmelser fra overenskomsten mellem FOA og KA Pleje

Følgende bestemmelser fra overenskomsten mellem FOA og KA Pleje er gældende for både måneds- og timelønnede vikarer:
• § 14 Arbejdstøj
• § 33 Ansættelsesbeviser
• § 36 Ferie
• Kapitel IX Fælles bestemmelser (§ 56 til § 62)

Stk. 2. – Hviletidsbestemmelser

Hviletiden efter Arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt.

 

§ 19 Fagretlige sager mod vikarbureauer

 

Stk. 1. – Oplysningspligt

Hvor en fagretlig sag om vikarbureauvikarer er indledt mod et vikarbureau, skal brugervirksomheden, som vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskomstparterne, informere om relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, som virksomheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.

Stk. 2. – Ansvar

Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarens ansættelsesforhold. Brugervirksomheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her