Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Aftale af overenskomstmæssige vilkår for ansættelse af elever

FOA – Fag og Arbejde og Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje har aftalt følgende overenskomstmæssige vilkår for ansættelse af elever – jfr. overenskomstens protokollat nr. 2.

 

Elever

 

§ 1. Løn og lønberegning

 

Stk. 1.

1) Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper er:

Pr. 1. april 2020: kr. 11.947,78

2) Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedsassistenter er:

Pr. 1. april 2020:

1.-12. måned: kr. 13.173,10

13. og flg. måned: kr. 15.053,17

3) Voksenelever (elever, der ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år) kan efter virksomhedens beslutning i stedet aflønnes med overenskomstens sats for ikke-uddannede medarbejdere uden anciennitetstillæg (pr. 1. juni 2020 med kr. 22.942,72 pr. måned).

4) Elever, der gennemgår teoriuddannelsen på Diakonhøjskolen i Århus, har kun krav på løn i de perioder, hvor de er under praktikuddannelse på virksomheden.

Stk. 2.

Virksomheden og eleven kan aftale en højere aflønning for elevens varetagelse af en konkret vagt.

 

§ 2. Sygdom

Elever får løn under sygdom.

 

§ 3. Arbejdstid

 

Stk. 1.

Elever er omfattet af overenskomstens arbejdstidsregler under praktik. Under praktiktjeneste er elever ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om "flyvere", inddragelse af særlig frihed og pålæg af rådighedstjeneste, stand by vagter og overarbejde/merarbejde.

Stk. 2.

Overarbejde, der ikke er afviklet med afspadsering, afregnes i halve timer med et beløb svarende til 1/(1924/1,5) af den årlige grundløn for henholdsvis

• en social- og sundhedshjælper for de elever, der gennemgår grunduddannelsen, og

• en social- og sundhedsassistent for de elever, der gennemgår overbygningsuddannelsen.

Bemærkning: Bestemmelsen tager højde for, at der undtagelsesvist kan forekomme akutte situationer, hvor den planlagte arbejdstid overskrides.

Stk. 3.

Elevers praktikuddannelse afvikles inden for samme rammer, som for ansatte på praktikstedet, dog med følgende begrænsninger:

På grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper kan elever i de første 7 måneder ikke deltage i praktiktjeneste

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend,

• i aften- og natperioden i større omfang end en fjerdedel af pågældendes tjenestetid.

I de sidste 7 måneder ikke deltage i praktiktjeneste

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend,

• i aften- og natperioden i større omfang end en tredjedel af pågældendes tjenestetid.

På overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent kan elever i de første 6 måneder af uddannelsen ikke deltage i praktiktjeneste

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend,

• i aften- og natperioden i større omfang end en tredjedel af pågældendes tjenestetid. I de følgende måneder

• på lørdage og/eller søndage ikke oftere end gennemsnitlig hver 2. weekend,

• i aften- og natperioden ikke i større omfang end en tredjedel af pågældendes tjenestetid.

 

§ 4. Ferie

Elever er omfattet af Ferielovens bestemmelser.

 

§ 5. Graviditet, barsel og adoption

Elever er omfattet af § 42 og parternes aftale herom.

 

§ 6. Ret til uddannelse

 

Stk. 1.

Ufaglærte medarbejdere, ansat til at udføre pleje- og omsorgsopgaver eller rengøringsopgaver, og som har 12 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, skal tilbydes at gennemføre en erhvervsuddannelse som social- og sundhedshjælper eller erhvervsuddannet serviceassistent. Tilbuddet skal fremsættes til påbegyndelse af uddannelsen senest efter 24 måneders ansættelse.

Stk. 2.

Medarbejdere, der udnytter denne ret til uddannelse, har ret til elevløn (herunder voksenelevløn for medarbejdere, der opfylder betingelserne efter § 1, stk. 1, nr. 3) under grundforløb 2.

Stk. 3. – Realkompetencevurdering

En ufaglært medarbejder, der accepterer et tilbud om at gennemføre en erhvervsuddannelse som social- og sundhedshjælper eller erhvervsuddannet serviceassistent, har en forpligtelse til at lade sig realkompetencevurdere i henhold til reglerne om erhvervsuddannelse for voksne. Den ufaglærte medarbejder modtager under realkompetencevurderingen personlig løn, jf. overenskomstens § 6.

Stk. 4. – Finansiering

Virksomheden kan anvende opsparede midler på kompetenceudviklingskontoen til dækning af en eventuel ekstra lønudgift herved.

 

§ 7. Øvrige ansættelsesvilkår

 

Stk. 1.

Elever er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser:

§ 1 Dækningsområde

§ 11 Lønberegning/lønfradrag

§ 12 Lønudbetaling

§ 13 Befordringsgodtgørelse

§ 14 Arbejdstøj (gælder kun under praktikken)

§ 15, stk. 3 Pensionsanciennitet

§ 33 Ansættelsesbeviser

§ 36 Ferie

§ 37 Feriefridage

§ 38 Barns sygdom

§ 40 Sygdom

§ 42 Værnepligt

§ 43 Efterløn

Kapitel VIII Tillidsrepræsentanter

Kapitel IX Fællesbestemmelser

 

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft ved aftalens underskrift og bliver herved en del af parternes overenskomst pr. 1. juni 2004.

Aftalen er fornyet i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten pr. 1. juni 2020.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her