Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Aftale af overenskomstmæssige vilkår for ansættelse af elever

FOA – Fag og Arbejde og Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje har aftalt følgende overenskomstmæssige vilkår for ansættelse af elever – jfr. overenskomstens protokollat nr. 3.

Elever

§ 1. Løn og lønberegning

 

Stk. 1

1) Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper er:

Pr. 1. januar 2017

Elever, som er fyldt 18 år: 10.592,23 kr.
Elever, som ikke er fyldt 18 år: 8.069,46 kr.

2) Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedsassistenter er:

Pr. 1. januar 2017

Elever, som er fyldt 18 år, 1.-12. måned: 11.232,49 kr.
Elever, som er fyldt 18 år, 13. og flg. måned: 11.856,34 kr.
Elever, som ikke er fyldt 18 år, 1.-12. måned: 8.284,71 kr.
Elever, som ikke er fyldt 18 år, 13. og flg. måned: 8.853,78kr.

3) Voksenelever (elever, der ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år) kan efter virksomhedens beslutning i stedet aflønnes med overenskomstens sats for ikke-uddannede medarbejdere uden anciennitetstillæg (pr. 1. juni 2017 med 21.725,64 kr. pr. måned)

4) Elever der gennemgår teoriuddannelsen på Diakonhøjskolen i Århus, har kun krav på løn i de perioder, hvor de er under praktikuddannelse på virksomheden.

Stk. 2

Virksomheden og eleven kan aftale en højere aflønning for elevens varetagelse af en konkret vagt.

§ 2. Sygdom

Elever får løn under sygdom.

§ 3. Arbejdstid

 

Stk. 1

Elever er omfattet af overenskomstens arbejdstidsregler under praktik. Under praktiktjeneste er elever ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om "flyvere", inddragelse af særlig frihed og pålæg af rådighedstjeneste, stand-by vagter og overarbejde/merarbejde.

Stk. 2

Overarbejde, der ikke er afviklet med afspadsering, afregnes i halve timer med et beløb svarende til 1/(1924/1,5) af den årlige grundløn for henholdsvis

• en social- og sundhedshjælper for de elever, der gennemgår grunduddannelsen, og
• en social- og sundhedsassistent for de elever, der gennemgår overbygningsuddannelsen.

Bemærkning: bestemmelsen tager højde for at der undtagelsesvist kan forekomme akutte situationer, hvor den planlagte arbejdstid overskrides.

Stk. 3

Elevers praktikuddannelse afvikles inden for samme rammer, som for ansatte på praktikstedet, dog med følgende begrænsninger:

På grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper kan elever i de første 7 måneder ikke deltage i praktiktjeneste:

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend,
• i aften- og natperioden i større omfang end en fjerdedel af pågældendes tjenestetid,

I de sidste 7 måneder ikke deltage i praktiktjeneste:

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend,
• i aften- og natperioden i større omfang end en trediedel af pågældendes tjenestetid.

På overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent kan elever i de første 6 måneder af uddannelsen ikke deltage i praktiktjeneste:

• på lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend,
• i aften- og natperioden i større omfang end en trediedel af pågældendes tjenestetid,

I de følgende måneder:

• på lørdage og/eller søndage ikke oftere end gennemsnitlig hver 2. weekend,
• i aften- og natperioden ikke i større omfang end en trediedel af pågældendes tjenestetid.

§ 4. Ferie

Stk. 1 Elever er omfattet af ferielovens bestemmelser.

§ 5. Graviditet, barsel og adoption

Elever er omfattet af § 42 og parternes aftale herom.

§ 6. Opsigelse

 

Stk. 1

Indenfor de første 3 måneder af henholdsvis grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper og overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent er det gensidige opsigelsesvarsel 14 dage.

I resten af elevtiden er det gensidige opsigelsesvarsel 1 måned til den 1. i en måned.

Stk. 2

I det øvrige gælder overenskomstens § 34, stk. 2-4 og 6-7. 

§ 7. Øvrige ansættelsesvilkår

 

Stk. 1

Elever er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser:

§ 1 Dækningsområde
§ 11 Lønberegning/lønfradrag
§ 12 Lønudbetaling
§ 13 Befordringsgodtgørelse
§ 14 Arbejdstøj (gælder kun under praktikken)
§ 15, stk. 3 Pensionsanciennitet
§ 33 Ansættelsesbeviser
§ 36 Ferie
§ 37 Feriefridage
§ 38 Barns 1. sygedag
§ 40 Sygdom
§ 42 Værnepligt
§ 43 Efterløn
Kapitel VIII Tillidsrepræsentanter
Kapitel IX Fællesbestemmelser

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft ved aftalens underskrift og bliver herved en del af parternes overenskomst pr. 1. juni 2004.
Aftalen er fornyet i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten pr. 1. juni 2017.

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her