Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 6: Opsigelse


§ 33. Ansættelsesbeviser


Stk. 1. Generelt

Arbejdsgiveren skal ved ansættelse af medarbejdere handle i overensstemmelse med Lov om ansættelsesbeviser.

Stk. 2. Ændringer af væsentlige ansættelsesvilkår

Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af de omhandlede forhold hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give lønmodtageren skriftlig besked herom.

Stk. 3. Manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis

Hvis ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med gældende tidsfrist, skal virksomheden senest 8 dage efter skriftligt forlangende af medarbejderen udlevere et ansættelsesbevis med de faktiske oplysninger, som dannede grundlag for ansættelsesforholdet.

I denne periode kan krav om godtgørelse/bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. Såfremt oplysningerne i ansættelsesbeviset efter fremsendelse ikke opfylder lovens krav, kan godtgørelse/bod for manglende ansættelsesbevis pålægges arbejdsgiveren.

§ 34. Opsigelse af månedslønnede

 

Stk. 1. Opsigelsesvarsel i første ansættelsesmåned

I den første ansættelsesmåned gælder et opsigelsesvarsel på gensidigt 2 dages varsel, forudsat den ansatte ikke i kraft af selve ansættelsesforholdets karakter er omfattet af funktionærloven.

Stk. 2. Opsigelsesvarsel ved direkte overgang

Opsigelsesvarslet på 2 dage i stk. 1 gælder dog ikke, såfremt den ansatte overgår direkte fra en tilsvarende beskæftigelse inden for ældrepleje. I disse tilfælde finder funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendelse, jf. stk. 4.

Stk. 3. Aftale om prøvetid

Der kan i øvrigt mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgås aftale om prøvetid i overensstemmelse med funktionærlovens regler, således at opsigelse kan ske med forkortet varsel i ansættelsesforholdets første 3 måneder.

Stk. 4. Opsigelsesvarsler

I det omfang ansættelsesforholdet falder uden for stk. 1 – 3 er funktionærlovens opsigelsesvarsler gældende. Funktionærlovens opsigelsesvarsler er følgende:
Varslerne fra arbejdsgiver er følgende:

Fra 0 til 5 måneder 1 måned
Fra 6 måneder til og med 2 år og 9 måneder 3 måneder
Fra 2 og 10 måneder til og med 5 år og 8 måneder 4 måneder
Fra 5 år og 9 måneder til og med 8 år og 7 måneder 5 måneder
Fra 8 år og 8 måneder og herefter 6 måneder.

Opsigelse fra arbejdsgiver skal altid ske til en måneds udgang.
Medarbejderens opsigelsesvarsel er 1 måned til en måneds udgang.

Stk. 5. Fratrædelsesgodtgørelse

Funktionærlovens § 2a finder anvendelse.

Stk. 6. Skriftlig meddelelse til FOA

Enhver opsigelse fra virksomhedens side skal skriftligt meddeles til den ansatte og til FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 København V eller elektronisk til forha001@foa.dk med opsigelsen vedhæftet som fil. Denne meddelelse skal indeholde begrundelsen for opsigelsen. FOA kan alene kræve bod for overtrædelse af denne bestemmelse, hvor der foreligger gentagne overtrædelser heraf fra en virksomheds side, og hvor en tidligere overtrædelse er påtalt af FOA. KA Pleje skal have tilsendt kopi af sådanne meddelelser fra FOA.
 

Stk. 7. Forhandling

FOAs afdeling kan kræve sagen forhandlet med virksomheden, hvis det skønnes, at opsigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold. Såfremt FOAs afdeling eller virksomheden ønsker, at overenskomstparterne skal deltage i mødet, forpligter FOA forbundet og KA Pleje sig til at deltage i mødet. FOA kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte meddelelse. Efter denne frist kan der ikke rejses sag på samme grundlag.

Stk. 8. Indbringelse for et afskedigelsesnævn

Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget hos virksomheden i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan FOA – Fag og Arbejde kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 7. Et sådant krav skal fremsættes overfor KA Pleje inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til virksomheden.

Stk. 9. Afskedigelsesnævnets sammensætning

Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af KA Pleje og 2 af FOA – Fag og Arbejde, hvorefter disse i forening udpeger en opmand. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, anmodes præsidenten for vedkommende landsret om at udpege denne.

Stk. 10. Forretningsorden, kendelse og omkostninger

Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

Stk. 11. Godtgørelse for usaglig afskedigelse

Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden, hvis den ansatte og virksomheden ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse.

Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte.

Stk. 12. Frihed til vejledning ved afskedigelse

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kasse/fagforening – friheden placeres på medarbejderens anmodning hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse for afskedigelser, omfattet af Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

§ 35. Opsigelse af timelønnede

 

For timelønnede gælder et opsigelsesvarsel på 2 dage for hver fulde måneds beskæftigelse, dog maks. 3 måneder.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her