Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 3: Løn

 

§ 5. Almindelige lønbestemmelser

 

Stk. 1. Månedslønnede

For ansatte efter denne overenskomst er grundlønnen fastsat til:

Ikke-uddannede medarbejdere, husassistenter, servicemedarbejdere                                                                     Gruppe 0
Pr. 1. juni 2020 22.942,72
Pr. 1. juni 2021 23.360,01
Pr. 1. juni 2022 23.972,44
Hjemmehjælpere                                                                                                                                                                Gruppe 0
Pr. 1. juni 2020 24.212,80
Pr. 1. juni 2021 24.837,13
Pr. 1. juni 2022 25.456,21

Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og erhvervsuddannede serviceassistenter

Gruppe 0
Pr. 1. juni 2020 24.719,00
Pr. 1. juni 2021 25.345,60
Pr. 1. juni 2022 25.966,97
Autoriserede social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere, samt sundhedsmedhjælpere*        Gruppe 0
Pr. 1. juni 2020 26.304,18
Pr. 1. juni 2021 26.937,92
Pr. 1. juni 2022 27.566,45

Stk. 2. Områdetillæg

Ansatte i geografiske områder, der er henført til gruppe 1 og 2, jfr. Bilag 1, får et tillæg på kr. 514,00 pr. måned.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 516,00.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 518,00.

Ansatte i geografiske områder, der er henført til gruppe 3 og 4, jf. Bilag 1, får et tillæg på kr. 1.030,00 pr. måned.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 1.035,00.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 1.040,00.

Med ”geografiske områder” menes, at den enkelte medarbejder aflønnes efter satsen i det område, hvor hovedparten af arbejdsopgaverne udføres. Denne sats benyttes for hele ansættelsesforholdet, uanset om enkelte arbejdsopgaver udføres i et område med en anden tillægsstatus.

Stk. 3. Timelønnede

Timelønnen beregnes som 1/160,33 af den overenskomstaftalte månedsløn for fuldtidsansatte.
For timelønnede tillægges timelønnen 3,1 %, således at den afregnede timeløn er incl. S/H-godtgørelse.

Der honoreres således ikke særskilt for søgnehelligdage, hvorpå der ikke er tjeneste, idet timelønnen er tillagt 3,1 % som kompensation herfor.

 

§ 6. Personlig løn og personlige tillæg

Stk. 1. Definition

Ved personlig løn forstås den normalt udbetalte løn incl. eventuelle personlige tillæg.

Stk. 2. Personlige tillæg

Personlige tillæg skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. Det personlige tillæg aftales mellem virksomheden og medarbejderen/tillidsrepræsentanten.

Såfremt der ikke er valgt tillidsrepræsentant, er medarbejderen berettiget til at lade sig repræsentere af den lokale afdeling.

Stk. 3. Sædvanlige tillæg

a) Funktionstillæg
Såfremt medarbejderen udfører særlige opgaver, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for den overenskomstaftalte månedsløn, kan der forhandles personlige tillæg.

b) Praktikvejleder- og forflytningsvejledertillæg
Der skal indgås aftale om praktikvejledertillæg og/eller forflytningsvejledertillæg, når en medarbejder varetager funktionen som praktikvejleder og/eller forflytningsvejleder. Størrelsen af tillægget aftales mellem virksomheden og medarbejderen/tillidsrepræsentanten under hensyn til omfanget af opgaven/opgaverne.

c) Kvalifikationsløn
Herudover kan der aftales kvalifikationsløn. Kriterierne for kvalifikationsløn tager udgangspunkt i forhold som eksempelvis uddannelse/erfaring, fleksibilitet, engagement, dygtighed mv.

Stk. 4. Forhandling

Den enkelte medarbejder er berettiget til en forhandling med arbejdsgiveren, såfremt medarbejderens løn væsentligt afviger fra lønniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper inden for branchen. Hvis en interessetvist om den personlige løndannelse ikke kan løses lokalt, oversendes sagen af en af parterne til forhandling mellem KA Pleje og FOA. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. De centrale parters løsning af tvisten er bindende.

 

§ 7. Anciennitetstillæg

Stk. 1. 3 års beskæftigelse

Medarbejdere, der har opnået 3 års beskæftigelse i virksomheden, oppebærer et anciennitetstillæg på kr. 1.065,00 pr. måned.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 1.070,00.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 1.075,00.

Stk. 2. 6 års beskæftigelse

Medarbejdere, der har opnået 6 års beskæftigelse i virksomheden, oppebærer et yderligere anciennitetstillæg på kr. 603 pr. måned.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 606,00.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 609,00.

Stk. 3. Eventuel modregning af personlige tillæg

Såfremt der, inden retten til anciennitetstillæg opnås, er givet personlige tillæg, har virksomheden ret til modregning, således at det personlige tillæg og anciennitetstillægget efter 3 års beskæftigelse samlet udgør minimum som anført under stk. 1; og efter 6 års beskæftigelse udgør minimum som anført under srk. 1 og 2.

Stk. 4. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau

Medarbejdere, som forud for ansættelse i virksomheden har været udsendt i virksomheden af et vikarbureau i en uafbrudt periode på mindst 3 måneder, og som ansættes i virksomheden højst 10 dage efter sin seneste vikaransættelse, har ret til at medregne anciennitet fra sin seneste vikaransættelse i ancienniteten efter stk. 1 og/eller stk. 2.

 

§ 8. Bruttoløn

Stk. 1. Definition

Ved bruttoløn forstås, at der ydes samme timebetaling for samtlige præsterede timer, uanset hvornår tjenesten afvikles. Der skal ved lønfastsættelsen tages højde for, at arbejde på særlige tider vil udløse tillæg.

Stk. 2. Krav til præcisering

Såfremt der indgås en aftale om bruttoløn, skal det ved en nærmere præcisering fremgå af ansættelsesbeviset, hvilke typer tillæg der indgår i beregningen af den samlede månedsløn/(bruttotimeløn).

 

§ 9. Jobløn for ledende medarbejdere

Stk. 1. – Definition

Ved jobløn forstås, at der ikke er aftalt noget fast timetal, men at det forventede tidsforbrug og den nødvendige tilstedeværelse er aftalt og fastlagt ud fra stillingens indhold og karakter. Da der ikke er aftalt nogen fast timetal, skal det ud over jobbeskrivelsen i ansættelsesbeviset angives, at der er aftalt jobløn.

Stk. 2. Persongruppe

Aftale om jobløn kan indgås med medarbejdere, der har driftsledelse og/eller personaleledelse.

Stk. 3. Afspadsering

Der er ikke adgang til afspadsering, med mindre andet er aftalt.

Stk. 4. Feriefridage

Værdien af de betalte fridage jf. § 37 kan ikke kræves udbetalt, såfremt disse ikke afholdes.

Stk. 5. Løndannelse

Lønnen aftales under hensyntagen til stk. 3 og 4. 


§ 10. Løn til deltidsbeskæftigede

For deltidsansatte beregnes såvel grundløn, jf. § 5, st. 1 og 2, som faste tillæg, jf. § 7, stk. 1 og 2, som en forholdsmæssig del af lønnen for en fuldtidsbeskæftiget.

 

§ 11. Lønberegning/lønfradrag

I forbindelse med tiltrædelse/fratrædelse på skæve tidspunkter foretages lønberegning forholdsmæssigt.

 

§ 12. Lønudbetaling

Stk. 1. Udbetaling

Lønnen udbetales månedsvis bagud den sidste bankdag i måneden, og den ansatte får en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag.

Stk. 2. Variable løndele

Variable løndele (eksempelvis timeløn, mer- og overarbejdsbetaling samt genetillæg) kan udbetales med indtil én måneds forskydning.

 

§ 13. Befordringsgodtgørelse

Der ydes befordringsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende statslige satser, når det i forbindelse med varetagelse af stillingens opgaver kræves, at medarbejderen benytter eget transportmiddel.

Det betyder, at der for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil eller på privat motorcykel, kan der udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats (indtil 20.000 km i et kalenderår).

 

§ 14. Arbejdstøj

Når specielt arbejdstøj efter arbejdsgivers ønske eller arbejdets karakter er nødvendigt, stilles det til rådighed af arbejdsgiver. Arbejdsgiver vasker og vedligeholder i disse tilfælde arbejdstøjet.

Såfremt det påhviler medarbejderen at vaske arbejdstøjet på arbejdsgivers adresse, skal der i vagtplanen afsættes tid til dette.

I tilfælde hvor arbejdsgiver anmoder medarbejderne om selv at vaske deres arbejdstøj udenfor arbejdsgivers adresse, honoreres dette med kr. 0,90 pr. time.
I tilfælde hvor medarbejderen undtagelsesvis selv skal stille arbejdstøj til rådighed, honoreres dette med kr. 2,07 pr. time.

Det af arbejdsgiver udleverede tøj skal tilbageleveres til arbejdsgiveren ved fratræden.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her