Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 7: Ferie og fravær


§ 36. Ferie

 

Stk. 1. Generelt

Ferieloven er gældende. 

Stk. 2. Ferietillæg

Det særlige ferietillæg udgør 2,0 %. Ferietillægget udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Stk. 3. Feriekortordning

Parterne har indgået aftale om brug af feriekort, der kan benyttes af virksomhederne. KA Pleje afgiver sædvanlig garanti for pengenes tilstedeværelse.

§ 37. Feriefridage

 

Stk. 1. Generelt

Der ydes 5 feriefridage, for hvilke det gælder:

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 1,25 feriefridag pr. kvartal med fast påregnelig løn. Retten til fridagene opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås.

Herefter gives 1,25 feriefridage hver den første i et kalenderkvartal. Feriefridagene kan opspares til samlet afholdelse efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Der optjenes ikke feriefridage under orlov uden løn.

Stk. 2. Medarbejdere med fast ugentlig arbejdstid

For medarbejdere med gennemsnitlig 37 timers beskæftigelse pr. uge udgør en feriefridag 7,4 timer. For medarbejdere med anden aftalt arbejdstid opgøres optjeningen og afviklingen forholdsmæssigt.

Stk. 3. Medarbejdere med variabel arbejdstid

For medarbejdere med varierende arbejdstid beregnes 0,022 timers betalt frihed pr. times præsteret arbejde. Beregningen foretages på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal.

Stk. 4. Placering af feriefridage

Fridagene placeres efter samme regler som restferie, jfr. ferielovens bestemmelser.

Stk. 5. Udbetaling af feriefridage

Holdes feriefridagene ikke inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om udbetaling af værdien af de ikke afholdte feriefridage ved den næstfølgende lønudbetaling, ellers overføres de til afholdelse i næste kalenderår.

Stk. 6. Feriefridage ved fratræden

Ved fratræden kan opsparede feriefridage afholdes i opsigelsesperioden eller værdien heraf udbetales med sidste lønudbetaling.
Virksomheden kan ikke pålægge medarbejderen at afvikle feriefridage i en opsigelsesperiode.

Stk. 7. Særligt vedrørende timelønnede

For timelønnede ydes der betaling på feriefridagen med et beløb svarende til den ansattes sygedagpenge.

§ 38. Barns 1. sygedag


Stk. 1. Betingelser

Der gives ret til frihed med fast påregnelig løn (jf. dog stk.3) på barns første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med fuld løn (jf. dog stk. 3) de resterende
arbejdstimer den pågældende dag. 

Friheden gives, når barnet er under 14 år. Kun en af forældrene har ret til denne frihed. Friheden er på betingelse af,

1) at barnet har ophold hos den ansatte,
2) at fravær er nødvendigt af hensyn til det syge barn og anden pasning ikke er mulig
3) at tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Stk. 2. Misbrug

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Stk. 3. Timelønnede

For timelønnede medarbejdere ydes betaling med et beløb svarende til sygedagpengesatsen.

§ 39. Omsorgsdage

 

Stk. 1. Omsorgsdage

Med virkning fra 1. januar 2018 har medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår.

Med virkning fra 1. januar 2019 gives 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

Stk. 2. Børneomsorgsdage

Med virkning fra 1. januar 2019 gælder: Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnets første sygedag, har derudover ret til 1 børneomsorgsdag pr. kalenderår.

Medarbejderen kan højst afholde 1 børneomsorgsdag pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Stk. 3. Placering

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til omsorgsdagens formål, medarbejderens behov, og virksomhedens drift. Medarbejderen giver i så god tid som muligt virksomheden besked om sit ønske om omsorgsdag(e).

Virksomheden kan i helt særlige tilfælde afvise en medarbejders anmodning om omsorgsdage.

Virksomheden kan ikke pålægge medarbejderen at holde sine omsorgsdage på bestemte tidspunkter.

Stk. 4. Aflønning

For omsorgsdagene aflønnes medarbejderen med sin personlige løn (jf. §§ 5-9) for 7,4 timer. For deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt. Der ydes ikke arbejdstidsbestemte tillæg.

Stk. 5. Manglende afholdelse

Omsorgsdage, der ikke er afholdt inden kalenderåret udløbet, bortfalder.

Dette gælder dog ikke, hvis årsagen hertil er, at virksomheden har afvist medarbejderens anmodning om omsorgsdage, jf. stk. 3. I denne situation udbetales værdien af omsorgsdagen med lønudbetalingen ved udgangen af kalenderåret.

Stk. 6. Orlov

Omsorgsdage, der ikke er afholdt på grund af medarbejderens graviditets-, barsels-, fædre- eller forældreorlov, kan uanset bestemmelsen i stk. 5 overføres til det følgende kalenderår.

Stk. 7. Fratræden

Omsorgsdage, der ikke er afholdt ved medarbejderens fratræden, bortfalder.

Dette gælder dog ikke, hvis årsagen hertil er, at virksomheden har afvist medarbejderens anmodning
om omsorgsdage, jf. stk. 3, i opsigelsesperioden. I denne situation udbetales værdien af omsorgsdagen(e) med sidste lønudbetaling. 

§ 40. Barns indlæggelse

 

Stk. 1. Betingelser

Der gives medarbejdere herunder ansatte under uddannelse ret til frihed med fast påregnelig løn (jf. dog stk. 4), når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med sit barn, når barnet er under 14 år. Dette gælder også, når indlæggelsen sker helt eller delvis i hjemmet.

Stk. 2. Omfang

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Stk. 3. Øvrige vilkår

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for indlæggelsen.
Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden.

Stk. 4. Timelønnede

For timelønnede medarbejdere ydes betaling med et beløb svarende til sygedagpengesatsen.

§ 41. Sygdom

 

Stk. 1. Månedslønnede

Månedslønnede medarbejdere er omfattet af funktionærlovens § 5.

Stk. 2. Timelønnede

Timelønnede medarbejdere er omfattet af sygedagpengelove.

Stk. 3 Bisidder

Såfremt en sygemeldt medarbejder indkaldes til en sygefraværssamtale, skal tillidsrepræsentanten efter medarbejderens ønske indkaldes som bisidder i samtalen.

§ 42. Graviditet, barsel og adoption

 

Stk. 1. Graviditetsorlov

Kvinden har ret til orlov med sædvanlig løn i 4 uger inden fødslen.

Stk. 2. Barselsorlov

Kvinden har ret til orlov med sædvanlig løn i 14 uger efter fødslen.

Stk. 3. Fædreorlov

Manden har ret til fædreorlov med sædvanlig løn i 5 uger efter fødslen inden barnets 14. uge.

Stk. 4. Forældreorlov

Forældrene har yderligere ret til orlov med sædvanlig løn i 16 uger. Forældreorloven kan deles mellem forældrene.

Herudover har forældrene hver ret til 1 uges yderligere forældreorlov med sædvanlig løn. Holdes orloven der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Forældreorlov skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring i varslingsreglerne i barsellovens § 15. 

Stk. 5. Refusionsbetingelse

Sædvanlig løn udbetales kun såfremt medarbejderen er berettiget til fulde dagpenge, således at virksomheden modtager den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats i dagpengerefusion.

Stk. 6. Varsel

Kvinden skal orientere sin arbejdsgiver om graviditet og påbegyndelse af evt. orlov senest 3 måneder før forventet fødsel.
Manden skal orientere sin arbejdsgiver om evt. fædreorlov senest 4 uger før orlov.

Forældrene skal senest 8 uger efter fødslen orientere arbejdsgiveren om, hvor længe barslen forventes at vare, herunder om dele af orloven udskydes.

Stk. 7. Ekstra pensionsbidrag

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag for fuldtidsansatte. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.
Arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og medarbejderens eget bidrag udgør 1/3.
Der ydes et samlet bidrag på kr. 1.728,00 pr. måned.

Stk. 8. Timelønnede

For timelønnede medarbejdere ydes der betaling i henhold til barselsloven.

§ 43. Værnepligt

For månedslønnede medarbejdere gælder funktionærlovens § 6 ved indkaldelse til aftjening af værnepligt.

§ 44. Efterløn

For månedslønnede medarbejdere gælder funktionærlovens § 8 ved medarbejderens død.

 

 

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her