Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 9: Fællesbestemmelser


§ 56. Forholdet til virksomheden

Forholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte er baseret på gensidig loyalitet og tillid. Den ansatte skal således udvise diskretion med hensyn til arbejdsgiverens driftsmæssige forhold, forretningsspørgsmål m.v.

Den ansatte har tavshedspligt i samme omfang, som denne er pålagt ansatte i den offentlige forvaltning i henhold til Straffelovens § 152 og Forvaltningslovens § 27.

§ 57. Fredspligt

Overenskomstens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for rolige og stabile arbejdsforhold på de enkelte virksomheder.
KA Pleje og den enkelte medlemsvirksomhed vil hverken direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for, at medarbejdere, der er omfattet af denne overenskomst, organiserer sig i FOA.

Medlemsvirksomhederne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med dette og i respekt for de i overenskomsten indeholdte bestemmelser om samarbejde, medindflydelse og tillidsrepræsentanter.

Der er fredspligt mellem overenskomstens parter. 

Parterne er enige om, at fredspligten ikke medfører nogen indskrænkninger i adgangen til arbejdsstandsning, som følger af bestemmelsen i § 5, stk. 2 i Norm for regler for behandling af faglig strid, ved betalingsstandsning eller ved hensynet til liv, velfærd eller ære. Fredspligten indskrænker ikke adgangen til retshåndhævende konflikt ved en virksomheds systematiske eller gentagne overenskomstbrud, som er blevet pådømt af Arbejdsretten.

Ved overenskomstens eventuelle bortfald kan der ikke etableres konflikt mod den tidligere overenskomstpart, men alene overfor den enkelte virksomhed.

§ 58. Procedure ved overenskomstfornyelse

 

Stk. 1 Forberedelse og tidsfrist

Forud for overenskomstperiodens udløb er parterne forpligtede til at indlede forhandling om fornyelsen. Køreplan for forhandlingerne skal aftales senest 4 måneder før udløbet af overenskomsten.

Parterne er enige om, at man til brug for forhandlingerne om overenskomstfornyelsen vil fremskaffe materiale om overenskomstforhold på sammenlignelige områder (pleje og omsorg udført af eller for offentlige myndigheder).

Stk. 2 Forhandling

Parterne er enige om, at det ved overenskomstfornyelsen skal tilstræbes, at KA Plejes medlemsvirksomheder ikke stilles ugunstigt i konkurrencemæssig henseende i forhold til sammenlignelige virksomheder, og at løn- og ansættelsesvilkårene for FOA’s medlemmer ikke forringes set i forhold til løn- og ansættelsesvilkår på sammenlignelige områder.

Kan parterne ikke blive enige om, hvilke overenskomster, der er sammenlignelige, kan dette spørgsmål af hver af parterne indbringes for Arbejdsretten til endelig afgørelse.

Overenskomstfornyelse søges gennemført ved forhandling.

Stk. 3 Mægling

Hvis der ikke gennem forhandling opnås enighed, kan hver af parterne kræve mæglingsmand udpeget til medvirken ved forhandlingerne. Hvis der ikke er enighed om udpegningen, anmodes Statens Forligsmand om at udpege en mæglingsmand.

Hvis der ved mæglingsmandens medvirken ikke opnås forlig mellem parterne, anmodes mæglingsmanden om at udarbejde en redegørelse for
parternes opfattelse af uenigheden og samtidig beskrive de temaer, hvorom der principielt er opnået enighed mellem parterne.

Rapporten forelægges et overenskomstudvalg bestående af 2 partsrepræsentanter fra hver side samt en opmand. Opmanden udpeges af parterne i enighed. I mangel af enighed anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand.

Mæglingsmandens redegørelse samt det anvendelige overenskomstmæssige sammenligningsgrundlag forelægges overenskomstudvalget, som på baggrund af det forelagte materiale fastlægger vilkårene for overenskomstfornyelsen. Ved manglende enighed træffes afgørelsen af opmanden.

Hvis parterne er enige herom, kan der optages forhandlinger med henblik på at opnå en forhandlingsmæssig løsning, i modsat fald er overenskomstudvalgets/opmandens afgørelse endelig.

§ 59. Konfliktløsning - Fortolkningstvister

 

Stk. 1 Mægling og frist herfor

Enhver uenighed om fortolkning af overenskomsten kan af parterne søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift efter nedenstående regler:

Såfremt vedkommende part forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt mellem vedkommende parter. 

Mæglingsmøde skal afholdes inden 21 dage, medmindre andet aftales. Parterne er pligtige til at medvirke til udarbejdelsen af mæglingsmødereferat.

Stk. 2 Faglig voldgift

Opnås der ikke ved mægling en løsning på striden, kan sagen af vedkommende part henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af fire medlemmer, hvoraf to vælges af arbejdstagersiden og to af arbejdsgiversiden.

Voldgiftsretten tiltrædes endvidere af en opmand, der udpeges af parterne. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, anmodes Arbejdsrettens
formand om at udpege denne.

Klageskrift til voldgiftsretten skal sendes til modparten senest en måned efter mæglingsmødets afholdelse. Svarskrift skal afgives senest en måned herefter. Yderligere skriftveksling kan ske med en frist på 14 dage fra det forudgående processkrifts udveksling.

Bestemmelserne om frister for skriftveksling kan fraviges ved aftale mellem parterne.

Så snart opmand er udpeget aftales tidspunkt for voldgiftsagens foretagelse. Der kan føres vidner for voldgiftsretten, som efter sagens forelæggelse og procedure, foretager votering i sagen.

Kan der ikke opnås enighed om sagen, træffer opmanden afgørelse. Voldgiftsretten træffer på samme måde afgørelse om, hvordan udgiften til opmandens honorar skal fordeles.

Hver part bærer egne omkostninger.

§ 60. Overenskomstbrud

Sager om påstået brud på denne overenskomst og andre aftaler mellem parterne kan af hver af overenskomstens parter indbringes for Arbejdsretten efter forudgående afholdt fællesmøde.

Fællesmødet kan kræves afholdt senest 7 arbejdsdage efter begæring herom er kommet frem til modparten.

§ 61. Opsigelse af overenskomsten

 

Stk. 1 Opsigelse til ophør

Hvis en af overenskomstparterne ønsker at bringe overenskomstforholdet til ophør, fordi det er vedkommende parts opfattelse, at forudsætningerne for overenskomsten er bristede eller har ændret sig væsentligt, kan den anden part kræve mæglingsmøde afholdt med deltagelse af en i henhold til overenskomstens regler udpeget mæglingsmand med særlig kompetence inden for arbejdsmarkedsforhold.

Stk. 2 Mægling og frist herfor

Krav om mæglingsmøde skal fremsættes senest 10 dage efter modtagelsen af meddelelse om ønsket om overenskomstophør. Mæglingsmødet kan kræves afholdt inden for 10 dage efter begæring om afholdelse er fremsat.

Hvis en part efter mægling fastholder sit ønske om at bringe overenskomstforholdet til ophør, skal mæglingsmanden afgive en rapport med angivelse af parternes synspunkter.

Stk. 3 Kompetenceregler

En beslutning om opsigelse af overenskomsten skal vedtages i organisationens kompetente forsamling og skal endvidere vedtages af de af overenskomsten omfattede medlemmer ved en afstemning.

Ved afstemningen kan beslutning om opsigelse af overenskomsten kun vedtages såfremt et flertal af de i afstemningen deltagende har stemt for forslaget og, hvis mindre end 40 pct. af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen skal flertallet tillige udgøre mindst 25 pct. af de stemmeberettigede.

Stk. 4 Endelig opsigelse

Overenskomsten og de heraf følgende rettigheder kan herefter opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Herefter kan der på baggrund af manglende overenskomst ikke etableres konflikt mellem de tidligere overenskomstparter.

§ 62. Ikrafttræden

Overenskomsten træder i kraft den 1. juni 2017, og kan tidligst opsiges til forhandling med 3 måneders varsel til 31. maj 2020.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her