Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 5: Arbejdstid


§ 16. Den ugentlige arbejdstid

Stk. 1. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer for fuldtidsbeskæftigede.

Stk. 2. Arbejdsdage og fridøgn

Arbejdsugen består af gennemsnitlig 5 arbejdsdage og som hovedregel 2 sammenhængende fridøgn, der dog kan forskydes af hensyn til aften-/nattjeneste, jf. § 23.

Stk. 3. Særligt vedrørende timelønnede

Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste.

 

§ 17. Fastlæggelse og planlægning af arbejdstiden

Arbejdstiden kan planlægges som normaltjeneste og/eller rådighedstjeneste. Ved fastlæggelsen af arbejdstiden skal der i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdernes ønsker.

Arbejdstidsreglerne er væsentlige for arbejdstilrettelæggelsen, men der skal også tages hensyn til øvrige regler, som regulerer arbejdstiden.

Aftalen om hviletid og fridøgn indgået mellem de kommunale arbejdsgivere og bl.a. FOA i henhold til bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn, finder anvendelse. 

 

§ 18. Varierende ugentlig arbejdstid

Stk. 1. Referenceperioden

Arbejdstiden kan lægges med varierende ugentlige arbejdstider på højest 37 timer i gennemsnit, over en periode på maksimum 4 måneder, med mindre andet aftales.

Arbejdsgiveren skal fastsætte referenceperioden og den skal være kendt af medarbejderen enten via medarbejderens ansættelsesbevis eller via synligt opslag på virksomheden.

Stk. 2. Afspadsering/betaling af overskydende timer

Overskrides periodens samlede arbejdstid, skal det mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren aftales, hvorvidt timerne udbetales eller overføres til senere afspadsering.

Såfremt timerne afvikles med betaling, aflønnes der med et tillæg på 50 % af den personlige løn.
Ved afvikling med afspadsering ydes dette tillæg ikke.

Ovennævnte afspadsering skal afvikles i den efterfølgende referenceperiode, eller i modsat fald
udbetales med ovennævnte tillæg.

 

§ 19. Den daglige arbejdstid

Stk. 1. Generelt

Ingen arbejdsdage kan normalt være over 10 timer og ikke under 4 timer; for ansatte med mindre end 30 timers gennemsnitlig beskæftigelse om ugen ikke under 2 timer. 

Ved frivillig aftale kan den daglige arbejdstid dog fastsættes til et lavere timetal.

På lørdage, søn- og helligdage kan der planlægges vagter af op til 12 timers varighed.

For fastansatte, som ikke alene er ansat til at arbejde i weekender og på helligdage, kan 12-timersvagt alene planlægges, såfremt den ansatte gør tjeneste hver 3. weekend eller sjældnere.

Stk. 2. Overskridelse af daglig arbejdstid

Overskrider den daglige arbejdstid 10 timer, betales et tillæg på 50 % af den personlige løn.
Hvor tjenesten samlet forrettes for én bruger, f.eks. ved respiratorhjælp, kan tjenesten dog tilrettelægges med op til 12 timer pr. vagt.

Stk. 3. Delt tjeneste

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås.

Delt tjeneste kan ikke forekomme i aften/nattjeneste.

Delt tjeneste er tjeneste, der er adskilt af en pause på 1 time eller mere.

Hvor delt tjeneste ikke kan undgås, f.eks. på grund af sygdom blandt personalet, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse o.lign., betales for delt tjeneste pr. dag kr. 46,48.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 47,44 pr. dag
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 48,41 pr. dag.

 

§ 20. Vagtplan

Stk. 1. Varsling af arbejdstidens placering

Vagtplanen skal være kendt af medarbejderen så tidligt som muligt, dog mindst 4 uger forud. De ansatte skal således gøres bekendt med såvel arbejdstidens placering som fridøgnenes placering.

Stk. 2. Ændringer i arbejdstidens placering

Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med den ansatte.
Orientering om ændringer i den planlagte tjenestes placering skal så vidt muligt foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 2 døgn.

Hvis 2-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg på kr. 48,80 pr. time
beregnet pr. påbegyndt halve time.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 49,80 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 50,82 pr. time.

Stk. 3. Aftale om ændring af vagtplan uden varsel

Der kan mellem den enkelte medarbejder og virksomheden indgås særskilt aftale om, at ændring af vagtplan kan ske uden varsel. Til disse medarbejdere udbetales i stedet et fast tillæg pr. måned på kr. 443,91.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 453,01 pr. måned.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 462,29 pr. måned.

Vagtplanen kan dog maksimalt ændres 5 gange pr. måned. Indgås der aftale om at forhøje tillægget til kr. 693,80 om måneden, bortfalder dette maksimum.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 708,02 pr. måned.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 722,53 pr. måned.

Fridøgn kan ikke omfattes af denne aftale.

Stk. 4. Timelønnede

§ 20 gælder ikke for timelønnede.

 

§ 21. Annullering af tjeneste for timelønnede

Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes, og såfremt virksomheden ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har den ansatte - medmindre tjenesten annulleres med et varsel mindst 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

 

§ 22. Flyvere

§§ 19 og 20 gælder ikke flyvere. Ved flyvere forstås afløsere med et fast garanteret timetal uden fast tilknytning til en enkelt arbejdsplads inden for et nærmere bestemt geografisk område.

Såfremt en flyver får uforholdsmæssigt langt til arbejde indgår transporttiden i den normale arbejdstid.
Udgifterne til transport i samme tilfælde afholdes af virksomheden.

 

§ 23. Fridøgn

Stk. 1. Varighed

De ugentlige fridøgn, jf. § 16, skal have en sammenlagt udstrækning af 55 til 64 timers varighed.
Efter aftale kan fridøgnsperioden opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 32 timer hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer.

Stk. 2. Sammenlægning

Sammenlægning af mere end 2 fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn.

Stk. 3. Inddragelse

Inddrages de ugentlige fridøgn med mindre end 14 døgns varsel, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste samt et tillæg på kr. 402,08 pr. gang.

Pr. 1. juni 2021 kr. 410,32 pr. gang.
Pr. 1. juni 2022 kr. 418,73 pr. gang.

Såfremt medarbejderen selv ønsker at påtage sig arbejde på planlagte fridøgn honoreres dette med almindelig timeløn.

 

§ 24. Pauser

Stk. 1 Ret til pause

Det skal sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses.

Stk. 2 Betalt pause

Pause af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.

Stk. 3. Lokal aftale om pauser

Der bør på den enkelte virksomhed indgås en lokal aftale, jf. § 28, om hvordan pauserne placeres.

 

§ 25. Arbejde på særlige tidspunkter

Stk. 1. Aften og nat

For effektiv tjeneste mellem kl. 18.00 og 06.00 betales et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på kr. 48,00 pr. time.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 48,98 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 49,99 pr. time.

Stk. 2. Lørdage

For effektiv tjeneste på lørdage mellem kl. 14.00 og 24.00 betales et tillæg, beregnet pr. påbegyndte halve time på kr. 39,51 pr. time.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 40,32 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 41,15 pr. time.

Stk. 3. Søn- og helligdage

For effektiv tjeneste på søn- og helligdage (kl. 0.00 – 24.00) betales et tillæg, beregnet pr. påbegyndte halve time. Tillægget udgør 50 % af den aktuelle timeløn (personlig løn).
Honorering kan ydes i form af frihed.

Stk. 4. Søgnehelligdage
a) Månedslønnede

Når der forekommer en søgnehelligdag, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. For ansatte på deltid foretages forholdsmæssig nedsættelse.

Nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, kan ske i mødeplanperioden, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.

Månedslønnede medarbejdere oppebærer for tjeneste på søgnehelligdage tillæg efter § 25, stk. 3.

b) Timelønnede

Betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke gøres tjeneste, er inkluderet i lønnen jf. § 5, stk. 3.
Timelønnede medarbejdere oppebærer for tjeneste på søgnehelligdage timeløn med tillæg af 100 %. Der ydes ikke herudover tillæg efter § 25, stk. 3.

c) Særlige dage

5. juni, 24. december og 31. december betragtes som søgnehelligdage.

Stk. 5. Tillægsbetaling

Tillægsbetaling efter § 25 ydes også ved overarbejde.

 

§ 26. Rådighedsvagt

Stk. 1. Omfang

Rådighedstjeneste kan maksimalt pålægges to gange pr. måned. Der kan med medarbejderen aftales yderligere rådighedstjeneste.

Stk. 2. Honorering af rådighedstjeneste

Rådighedstjeneste fra bopæl m.v. i forbindelse med normaltjeneste honoreres med kr. 37,95 pr. time.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 38,73 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 39,52 pr. time.


Rådighedstjeneste fra bopæl m.v. uden tilknytning til normaltjeneste honoreres med kr. 37,95 pr. time, dog minimum for 4 timer.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 38,73 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 39,52 pr. time.


Stk. 3. Forpligtelse i forbindelse med rådighedstjeneste

Rådighed fra bopæl m.v. kan etableres således, at medarbejderen skal kunne møde til tjeneste med samme tidsinterval som hvis medarbejderen var blevet ringet op på bopælen, jf. stk. 7.

Medarbejderen vil under rådighedsvagten få stillet mobiltelefon til rådighed.

Stk. 4. Transport

Ved tilkald i tidsrummet fra kl. 24.00 – 06.00 har den ansatte ret til vederlagsfri transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregå under betryggende forhold, dette aftales konkret mellem medarbejderen og virksomheden.

Stk. 5. Bopæl

Rådighedstjeneste fra bopæl indregnes ikke i tjenestetiden.

Stk. 6. Vagtværelse

Rådighedsvagt fra vagtværelse indregnes i tjenestetiden med ¾ time pr. time.

Stk. 7. Tilkald

Under rådighedstjeneste har de ansatte pligt til at give møde uden ugrundet ophold efter tilkaldelse.

Stk. 8. Honorering

Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjeneste opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald indenfor samme time honoreres ikke yderligere.

Effektiv tjeneste under en rådighedsvagt honoreres med overarbejdsbetaling, idet der modregnes for det, der gives for den planlagte rådighedstjeneste.
For tilkald som finder sted på særlige tidspunkter, jf. § 25, ydes der også tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

 

§ 27. Stand by vagter

Stk. 1. Definition

Stand by vagter er vagter, hvor det ikke er forventeligt, at der skal ydes faktisk tjeneste.

Stk. 2. Honorering af stand by vagt

For stand by vagter ydes kr. 21,34 pr. time.

Pr. 1. juni 2021 udgør tillægget kr. 21,78 pr. time.
Pr. 1. juni 2022 udgør tillægget kr. 22,22 pr. time.

Stk. 3. Honorering af effektiv tjeneste

Tilkald honoreres efter § 26.
Såfremt der sker tilkald mindst 3 gange i løbet af en stand by vagt, overgår hele stand by vagten til at skulle behandles som rådighed fra bolig, jf. § 26.

 

§ 28. Lokale arbejdstidsregler

Stk. 1. Generelt

Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidstilrettelæggelse, som er tilpasset de enkelte arbejdspladsers og personalegruppers ønsker og behov, og som fraviger overenskomstfastlagte aftaler om arbejdstid.

Stk. 2. Formål

De lokalt indgåede arbejdstidsregler skal sikre, at arbejdsmiljøforhold indgår i arbejdstilrettelæggelsen, og at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem løsningen af arbejdsopgaverne og de ansattes arbejds- og privatliv.

Stk. 3 Aftalens parter og indhold

De lokale aftaler indgås mellem de lokale parter, dvs. tillidsrepræsentanten på arbejdsstedet og arbejdsstedets ledelse. De lokale parter aftaler betalingssatser og afspadseringsregler m.v.

Stk. 4. Opsigelse

Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder til en måneds udgang. Herefter gælder de overenskomstfastlagte arbejdstidsregler.

 

§ 29. Over- og merarbejde

Stk. 1. Overarbejde

Der ydes overarbejdsbetaling for pålagt overarbejde ud over den planlagte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer om ugen, jf. § 16, stk. 1. 
Overarbejde betales med timeløn med tillæg af 50 %.

Timelønnen beregnes som 1/160,33 af den personlige løn pr. måned for fuldtidsbeskæftigede.

Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Honorering kan ydes i form af afspadsering.

Stk. 2. Merarbejde

Deltidsbeskæftigede, som pålægges at udføre merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, betales med timeløn, der beregnes som 1/160,33 af den personlige løn pr. måned for fuldtidsbeskæftigede. Merarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag.

Honorering kan ydes i form af afspadsering.

Der ydes overtidsbetaling til deltidsbeskæftigede, såfremt den ugentlige arbejdstid overstiger
37 timer i gennemsnit over en referenceperiode (maksimum 4 måneder).

Stk. 3. Overarbejde uden tilknytning til planlagt tjeneste

Ansatte der pålægges tjeneste uden tilknytning til den planlagte tjeneste, uden at være pålagt rådighedstjeneste eller stand by vagt, og hvor aftale om frivilligt ekstraarbejde ikke er indgået, skal ydes betaling som for overarbejde, dog mindst for 3 timer.

For flere opkald inden for tre timer ydes overarbejdsbetaling kun for tre timer og arbejde ud over tre ydes overarbejde for hver påbegyndt halve timer.

Stk. 4. Over- og merarbejde på særlige tidspunkter

For over- og merarbejde, der finder sted på særlige tidspunkter, ydes samtidig tillæg jf. § 25.

Stk. 5. Ændring af beskæftigelsesgrad

Der foretages ændring af den aftalte beskæftigelsesgrad, hvis der pålægges fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned.

 

§ 30. Frivilligt ekstraarbejde

Der kan med medarbejderen/tillidsrepræsentanten indgås aftaler om frivilligt ekstraarbejde.

 

§ 31. Afspadsering

Stk. 1. Tilrettelæggelse

Afspadsering skal tilrettelægges via tjenesteplanen, med mindre afspadsering sker efter aftale med medarbejderen. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage.

Der må ikke pålægges sygemeldte medarbejdere afspadsering, ved ændring af vagtplanen efter § 20, stk. 2, ligesom sygemeldte medarbejdere ikke må vagtplaneres med ekstraordinær afspadsering.

Afspadsering, der hidrører fra udført overarbejde, kan ikke afvikles under medarbejderens sygdom.

Stk. 2. Aflysning af afspadsering

Aflyses afspadsering med varsel på mindre end 4 døgn, honoreres de i den forbindelse præsterede timer som overarbejde. Afspadseringskontoen nedskrives ikke.

Stk. 3. Afvikling af afspadsering

Afvikling af optjent frihed skal ske inden udgangen af den efterfølgende referenceperiode, der følger efter den, hvor tjenesten er præsteret. 
Der kan dog indgås aftale med medarbejderne om, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt.

 

§ 32. Seniorordning

Stk. 1. Tidspunkt

Medarbejderen kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Stk. 2. Konvertering

I en seniorordning konverteres hele eller dele af pensionsbidraget jf. § 15 til seniorfrihed.
Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Stk. 3. Varsel

Medarbejderen skal med minimum 1 måneds varsel til en lønperiodes start give virksomheden meddelelse om, at medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning. Dette valg er bindende for medarbejderen.

Medarbejderen kan dog opsige eller ændre seniorordningen med 6 måneders varsel til udløbet af en lønperiode. Varslet kan afkortes efter aftale.

Stk. 4. Andel

Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsdækninger, bidrag til administrationsomkostninger mv. fortsat dækkes.

Stk. 5. Placering

Placeringen af seniorfrihed sker under hensyntagen til virksomhedens drift. Den afholdes som en løbende nedsættelse af den ugentlige arbejdstid eller som hele fridage efter nærmere aftale mellem virksomheden og medarbejderen.

Stk. 6. Omregning

Det konverterede beløb omregnes til timer ved at dividere med medarbejderens aktuelle timeløn inkl. tillæg.
Overenskomstparterne er enige om, at der maksimalt kan afholdes 32 seniorfridage pr. kalenderår, hvad enten finansieringen sker via konvertering af pensionsmidler eller for egne midler, og at den øgede fleksibilitet i ordningen skal være omkostningsneutral for virksomhederne. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her