Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA Pleje

Vedtægter

Vedtægter for KA Pleje-Barselsfond

 

§ 1 - Navn

Fondens navn er "KA Pleje-Barselsfond".

§ 2 - Tilslutning

KA Pleje-Barselsfond er obligatorisk for alle medlemmer af KA Pleje.

§ 3 - Formål

KA Pleje-Barselsfond opkræver bidrag fra KA Plejes medlemsvirksomheder, med det formål at udligne medlemsvirksomhedernes udgifter til løn under barsel og graviditet.

§ 4 - Udligning

KA Pleje-barselsfond indgår i KAH's-barselsudligningsordning, således at de indbetalte bidrag indgår i en fælles udligningsordning under KAH.

§ 5 - Bidrag

Regler for betaling og bidragets størrelse fastsættes én gang årligt af KA Plejes bestyrelse.

KA Pleje-Barselsfond kan kræve behørig dokumentation i henhold til kontingentregler for KA Pleje.

Hvis forholdene efter bestyrelsens skøn nødvendiggør det, kan bestyrelsen vedtage at opkræve ekstra bidrag hos virksomhederne.

§ 6 - Refusion

Der kan først ske udbetaling fra KA Pleje-Barselsfond til medlemsvirksomheder, når første bidragsopkrævning til KA Pleje-Barselsfond er indbetalt.

Det er en betingelse for at få refusion, at den medarbejder, der søges refusion for, opfylder betingelserne i henhold til overenskomsten for at oppebære fuld løn under graviditets- barsels-/adoptions-, forældre- og fædreorlov.

Der kan højest udbetales refusion for de timer medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge, i det antal uger overenskomsten mellem FOA og KA Pleje hjemler ret til løn under fraværet.

Anmodning om refusion skal indsendes senest 12 måneder efter fødslen eller modtagelsestidspunktet ved adoption. Der skal sammen med refusionsansøgningen indsendes følgende dokumentation: ansættelsesbevis, lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen/modtagelsen af barnet til og med perioden hvorunder der er ydet løn i forbindelse med fraværet pga. graviditet, barsel/adoption og forældreorlov. Der ud over skal kopier af refusionsudbetalingerne fra kommunen vedlægges. KA Pleje-Barselsfond kan kræve yderligere dokumentation, eventuel i form af tro- og loveerklæring.

Udbetaling fra refusionsordningen udgør forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den af KA Pleje og FOA overenskomstfastlagte ret til løn under fraværet samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspensionen. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet refunderes ikke.

Der kan først indsendes anmodning om refusion, når perioden hvorunder arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn, er udløbet.

Selv om betingelserne for refusion er opfyldt, kan refusion nægtes:

  1. hvis medlemmet ikke har indsendt lønsumsoplysning eller ikke har medsendt behørig dokumentation.
  2. hvis medlemmet på refusionsudbetalingstidspunktet er i restance med betaling af kontingent til KA Pleje eller bidrag til KA Pleje-Barselsfond, uanset om restancen relaterer sig til samme periode som refusionen er optjent.
  3. hvis der er sket væsentlige og uforklarede ændringer i ansættelsesforholdet under graviditeten/orloven.

Virksomheden vil ikke være berettiget til refusion fra fonden, hvis der er udbetalt løn for fravær under graviditet/barsel/adoption uden et overenskomstmæssigt krav herpå.

Et medlem, der er blevet nægtet refusion har ret til, såvel skriftligt som mundtligt at fremføre sin sag for KA Pleje's bestyrelse, før endelig afgørelse finder sted.

§ 7 - Udmeldelse/eksklusion

Udmeldelse af KA Pleje giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af barselsfondens opsparede midler.

§ 8 - Regnskab

Der føres et regnskab, som til enhver tid skal udvise størrelsen af de samlede ind- og udbetalinger samt formuen ved regnskabsårets afslutning. Revision af barselsfonden foretages af KA Pleje's sædvanlige revisorer, og det reviderede regnskab forelægges KA Pleje's generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9 - Ændring af vedtægter / ophør

Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for KA Pleje ved 2/3 stemmeflertal blandt alle bestyrelsens medlemmer.

Opløsning af KA Pleje-Barselsfond kan ske, såfremt 2/3 af KA Pleje's bestyrelse stemmer derfor.

Ved fondens opløsning tilfalder midlerne KAH.

§ 10 - Ikrafttræden

KA Pleje-Barselsfond træder i kraft den 1. juli 2005.

Disse vedtægter er ændret af KA Plejes bestyrelse den 5. februar 2016.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her