Kontakt osOm KA PlejeLogin

Etiske regler

for medlemmer af KA Pleje

»Etik er de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd.
Den fortæller os, hvordan vi bør gøre og er således med
     til at danne og sætte vores fælles normer«

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Kær.dk

Lægårdsvej 86C

7500 Holstebro

CVR: 35531599

 

 

Gyldigt certifikat

Kontrolleret den 5. december 2016

God virksomhedsførelse

Medlemmer af KA Pleje udfylder en væsentlig opgave i velfærdssamfundet ved at levere praktisk bistand og personlig pleje til ældre medborgere. For at kunne levere en pleje, der skaber tryghed hos den ældre, er det helt afgørende, at de private leverandører agerer professionelt og korrekt i forhold til borgerne, medarbejderne, kommunale samarbejdspartnere, kollegerne og det omgivende samfund.

Formålet med dette etiske regelsæt er at beskrive KA Plejes værdier og normer for god virksomhedsførelse, der er gældende for medlemmer af KA Pleje. Det etiske regelsæt skal bidrage til, at den generelle opfattelse i samfundet af fritvalgsordningen styrkes og tilliden til de private leverandører øges.

Borgerne

Et medlem skal:

 • respektere borgerens ret til fritvalg af leverandør
 • udvise respekt for, at arbejdet udføres i borgerens eget hjem
 • arbejde for høj kvalitet i den leverede ydelse, som den kommunale myndighed har visiteret borgeren til, og som borgeren har tilkøbt for egne midler
 • i en åben og ærlig dialog med borgeren medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde
 • overholde tavshedspligten i forhold til den viden, der opnås om borgeren i forbindelse med arbejdets udførelse

Medarbejderne

Et medlem skal:

 • overholde og respektere den til enhver tid gældende overenskomst
 • arbejde for et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • gennem uddannelse og kompetenceudvikling sikre medarbejderne den nødvendige faglige og praktiske uddannelse
 • i videst muligt omfang tilbyde uddannelse af elever og sikre, at disse får en god og relevant uddannelse

Kommunale samarbejdspartnere

Et medlem skal:

 • arbejde for at sikre en sund konkurrence
 • kun påtage sig opgaver, som medlemmet har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt i forhold til den indgåede kontrakt
 • i et ærligt og ligeværdigt samarbejde indgå i eventuelle udviklingsprojekter inden for ældreplejen
 • gennem en konstruktiv dialog bidrage til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde

Kollegerne

Et medlem skal:

 • i alle forhold optræde kollegialt
 • omtale kollegaer i en god tone
 • indgå i et positivt samarbejde om overdragelse af en borger således, at borgeren fortsat oplever tryghed i den modtagne pleje
 • arbejde for at udvide kendskabet til fritvalgsordningen

 
BLIV MEDLEM
Vi yder hjælp og støtte til danske virksomheder

Fodtekst til print - noget copyright

KA Pleje

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: info@kapleje.dk