Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Reminder om håndtering af ikke-afholdte feriefridage

Året lakker mod enden. Det betyder, at der skal gøres op med medarbejderens tilgodehavende feriefridage, og at ikke-afholdte omsorgsdage som udgangspunkt bortfalder.

Foto: Colourbox

Feriefridage

Overenskomsten mellem FOA og KA Pleje giver medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til 1,25 feriefridag pr. kvartal med fast påregnelig løn.

For timelønnede ydes betalingen dog med et beløb svarende til den ansattes sygedagpenge.

I løbet af et kalenderår kan medarbejderen altså opnå ret til optil 5 feriefridage med betaling fra virksomheden.

Hvis feriefridagene ikke afholdes inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger efter kalenderårets udløb rejse krav om udbetaling af værdien af de ikke-afholdte feriefridage ved den næstfølgende lønudbetaling.

Rejser medarbejderen ikke krav herom, overføres feriefridagene til afholdelse i næste kalenderår.

Feriefridagene kan af virksomheden varsles til afholdelse med en måneds varsel.

 

Omsorgsdage

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

Derudover er der ret til 1 børneomsorgsdag for månedslønnede, der har ret til at holde barnets første sygedag.

Der kan højst afholdes 1 børneomsorgsdag pr. kalenderår, uanset antallet af børn, og der skal være tale om børn under 14 år.

Omsorgsdagene aflønnes med medarbejderens personlige løn og dermed uden arbejdstidsbestemte tillæg.

Omsorgsdage, der ikke er afholdt inden kalenderåret udløber, bortfalder, medmindre den manglende afholdelse skyldes, at virksomheden har afvist medarbejderens anmodning om omsorgsdage. I så fald skal værdien af omsorgsdagen udbetales med lønudbetalingen ved udgangen af kalenderåret.

Virksomheden kan kun i helt særlige tilfælde afvise en anmodning om omsorgsdage, og virksomheden kan ikke pålægge medarbejderen at afholde sine omsorgsdage på bestemte tidspunkter.

Skyldes den manglende afholdelse graviditets-, barsels-, fædre- eller forældreorlov, kan omsorgsdagene overføres til det efterfølgende kalenderår.

 

Seniorfridage

Fra og med det kalenderår, hvor medarbejdere har 4 år til folkepensionsalderen, har de ret til 3 seniorfridage pr. kalenderkvartal, i alt 12 dage pr. kalenderår.

Betaling og placering af seniorfridage følger reglerne for de øvrige omsorgsdage.

Seniorfridagene kan opspares til afholdelse inden for et løbende år.

Opsparede seniorfridage bortfalder således ikke automatisk ved kalenderårets udgang. Der kan dog højst opspares 12 seniorfridage ad gangen.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her