Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Det er snart tid til at udbetale ikke-afholdte feriefridage og omsorgsdage

Vi nærmer os årets udgang, og i den forbindelse kan dine medarbejdere have nogle tilgodehavender, som skal opgøres og udbetales. Det gælder dine medarbejderes ikke-afholdte feriefridage, omsorgsdage og seniorfridage.

Foto: Colourbox

Feriefridage

Medarbejdere, som har 9 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder, har efter overenskomsten mellem KA Pleje og FOA ret til 1,25 feriefridage med fast påregnelig løn pr. kvartal. For timelønnede betales et beløb svarende til medarbejderens sygedagpenge.

En medarbejder kan altså opnå ret til op til 5 fridage med betaling i løbet af et kalenderår – en såkaldt ”6. ferieuge”.

Feriefridagene afholdes som udgangspunkt i løbet af det kalenderår, hvor de bliver optjent. Det kræver en varslingsfrist på 1 måned, hvis I ønsker at placere dagene.

Har medarbejderen feriefridage til gode ved kalenderårets udløb, kan medarbejderen rejse krav om at få værdien af fridagene udbetalt ved den næstfølgende lønudbetaling. Hvis ikke medarbejderen gør et krav om udbetaling gældende inden 3 uger fra kalenderårets udløb, overføres de til afholdelse næste kalenderår.

Omsorgsdage

I henhold til overenskomsten mellem KA Pleje og FOA har medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

I øvrigt har medarbejdere, som har ret til at afholde barns første sygedag, yderligere ret til 1 børneomsorgsdag pr. kalenderår for børn under 14 år. Antallet af børneomsorgsdage er det samme uanset, hvor mange børn medarbejderen har.

Medarbejderens personlige løn udbetales på omsorgsdagene. Arbejdstidsbestemte tillæg, som medarbejderen ellers ville have opnået, udbetales altså ikke.

Har medarbejderen omsorgsdage til gode, når kalenderåret udløber, bortfalder de som udgangspunkt. Der findes dog to undtagelser til udgangspunktet.

For det første: I tilfælde, hvor medarbejderen har anmodet om at afholde omsorgsdage, og arbejdsgiver har afvist sådan en anmodning, skal værdien af omsorgsdagene udbetales med lønudbetalingen ved udgangen af kalenderåret. Det er kun i helt særlige tilfælde, at virksomheden kan afvise en anmodning om omsorgsdage, og I kan ikke pålægge medarbejderen at afholde dem på bestemte tidspunkter.

For det andet: Hvis medarbejderens graviditets-, barsels-, fædre- eller forældreorlov er grunden til, at medarbejderen ikke har afholdt sine omsorgsdage i løbet af kalenderåret, overføres de til afholdelse næste år.

Seniorfridage

Fra og med det kalenderår, hvor en medarbejder har 4 år til folkepensionsalderen, har medarbejderen ret til 3 seniorfridage pr. kalenderkvartal – altså 12 dage pr. kalenderår.

På seniorfridagene udbetales medarbejderens personlige løn uden beregning af arbejdstidsbestemte tillæg, som medarbejderen ellers ville have opnået.

Seniorfridagene kan opspares til afholdelse inden for et løbende år og bortfalder således ikke ved kalenderårets udgang. Der kan dog højst opspares 12 fridage ad gangen.

 

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA Pleje og FOA for perioden juni 2020 – maj 2023. For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter juridisk afdeling, hvis I har konkrete spørgsmål i relation til jeres medarbejdere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her