Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Vigtig info hvis kommunerne varsler nødberedskab

Hvad bør man som KA Pleje-medlem være opmærksom på, hvis kommunerne varsler nødberedskab? Vi har samlet vores anbefalinger.

Foto: Colourbox

I tilknytning til vores mail fra den 13. marts 2020 vedrørende kommunernes nødberedskab kommer her vores anbefalede reaktion over for kommunerne, hvis de varsler et nødberedskab

Det er vigtigt at læse alle relevante bestemmelser i kontrakten.

Er der særlige bestemmelser om force majeure, vil de have forrang for kontraktens almindelige bestemmelser i forståelsen af jeres rettigheder og forpligtigelser i en situation som den nuværende.

Vær opmærksom på, at hvis en force majeure bestemmelse ikke udtrykkeligt nævner, at den gælder i forbindelsen med epidemi, så gælder den IKKE i forbindelse med epidemi.

Vi har haft mulighed for at gennemgå en kontrakt indgået på baggrund af udbud, og tre kontrakter indgået på baggrund af godkendelsesmodellen.

Vi har allerede set eksempler på, at der i en kontrakt var indsat en bestemmelse om, at den private leverandør skulle have særlig betaling for deltagelse i det kommunale beredskab, men hvor bestemmelsen ikke fastsatte denne pris.

Ved forståelse af en kontrakt er udgangspunktet, at det, der er aftalt, er det, der er gældende.

I en del af de kontrakter, vi har set gennem tiden – kontrakter, der er indgået på baggrund af udbud - er der fastsat regler om forhandling af prisen for nye ydelser. Disse indebærer ofte, at leverandøren skal komme med et udspil/krav om betaling for ydelser, der ikke er inkluderet i kontrakten.

Så hvis der er aftalt, at I skal stå til rådighed for et beredskab, men ikke – meget udtrykkeligt – er taget stilling til betalingen for at stå til rådighed for beredskabet, så er det vigtigt at bede om en forhandling med kommunen om dette.

Hvis kommunen i forbindelse med varsling af nødberedskab beder jer om at indstille eksempelvis den praktiske hjælp, eller sågar holde medarbejderne i beredskab, er der tale om en klassisk fordringshavermora-situation, hvis ikke kontrakten udtrykkeligt tager stilling til, hvad der skal ske i en sådan situation. I bør stille ydelsen til rådighed for kommunen.

De tre kontrakter, som vi har haft lejlighed til at gennemgå, forholder sig ikke til en situation, som vi oplever nu. De giver alene kommunerne ret til at foretage ændringer som følge af lovgivning, ændring af serviceniveau/kvalitetsstandarder eller fornyet visitation. Det er IKKE det, der er tale om nu.

 

Vores anbefalinger

Vi anbefaler, at I – straks I får meddelelse om at deltage i nødberedskabet i jeres kommuner – skriftligt giver til kende over for kommunen, at I er parate til at levere den aftalte ydelse, når som helst man ønsker det.

Rent praktisk anbefaler vi, at I skriver følgende til myndighedschefen/den person, der har givet jer meddelelse om det ændrede leveringsmønster:

”Tak for din besked om ændrede vilkår for levering af praktisk hjælp/personlig pleje. Vi vil på alle måder medvirke til at håndtere denne situation. Vi har dog gennemgået den skriftlige aftale, vi har med X kommune, og vi er umiddelbart af den opfattelse, at kontrakten ikke giver grundlag for en sådan afvarsling af leveringerne fra vores side. Vi stiller hermed vores sædvanlige ydelser til rådighed for kommunens borgere, som er visiterede til praktisk hjælp eller personlig pleje, og forventer sædvanlig betaling for alle ydelser”.

Prøv at finde de gode pragmatiske løsninger sammen med kommunerne. Kommunerne har også brug for jeres kapacitet i den tid, der kommer.

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis I ønsker vores rådgivning, vil vi bede jer om at sende følgende materiale til os:

Den fulde kontrakt, meddelelsen fra kommunen om nødberedskab og kopi af al korrespondance med kommunen om problemstillingen. Send det gerne i samme mail eller upload på vores hjemmeside, stilet til Birgitte Kristoffersen birgitte@ka.dk med en tydelig angivelse i emnefeltet: Jeres virksomhedsnavn og kommunens navn.

Vi har ikke mulighed for at deltage i møder med kommunerne i denne tid.

Oplever I succeser med ”jeres” kommuner, vil vi også meget gerne høre om det, da det kan være en hjælp i vores arbejde for alle medlemmer.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her